Program Josefských setkání

JOSEFSKÁ SETKÁNÍ 2015

19. 3. – 21. 3. 2015 na Zámku Křtiny, Křtiny u Brna

                                                                                           

 • Čtvrtek 19. 3.     SPOLUPRÁCE V MULTIDISCIPLINÁRNÍCH TÝMECH

Lektorský tým: JUDr. Lenka Pavlová, Ph.D., JUDr. Eva Vaňková. Ing. Jan Michael Kubín

Asistent výcviku: Marek Vlček

 

 

Časový harmonogram:

09.00 – 10.00     Registrace účastníků

10.00 – 10.15     Zahájení a úvod do výcviku (Eva Vaňková)

 

10.15 – 11.30     Zásady a pravidla práce v týmu (Jan Michael Kubín, Lenka Pavlová)

    Základní požadavky a cíle týmové spolupráce. Předpoklady pro práci v multidisciplinárních týmech.

 

11.30 – 11.45     Přestávka s občerstvením

 

11.45 – 13.00     Interaktivní výcvik I. (Lenka Pavlová, Jan Michael Kubín)

                           Ukázka alternativní a interaktivní výuky. Systémová metodologie.

                           Výhody komplexního přístupu a multidisciplinárního týmu.

 

13.00 – 14.00     Oběd

 

14.00 – 15.30    Interaktivní výcvik II(Lenka Pavlová, Eva Vaňková)

                         Ukázka moderovaného a tvůrčího dialogu. Sdílení názorů. Možnosti spolupracujícího přístupu v České republice a                           v zahraničí. Formování týmů na místní a regionální úrovni.

15.30 – 15.45     Přestávka s občerstvením

 

15.45 – 16.30     Perspektivy multidisciplinárních týmů v České republice,  Zakončení a volná diskuze účastníků

 

 

 

Doprovodný program:

 

17.00 hod.          Mše v kapli sv. Lazara

 

18.00 hod           Nordic Walking

 

19.30 hod.          Josefský večer

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • Pátek 20. 3.         JOSEFSKÉ SYMPOZIUM 2015 - Mezigenerační dialog

                                   Fungující rodina - prosperující společnost

 

Pořadatel: ESI, o.p.s.

Aktivní účastníci: viz. medailonky

Partneři a sponzoři: viz. sponzoring

 

 

Časový harmonogram:

09.00 – 10.00     Registrace účastníků

10.00 – 10.30     Zahájení VI. ročníku Josefského sympozia a příspěvky hostů

                    Hostem prof. Ing. Klement Rejšek, CSc., Mons. Jan Peňáz

 

10.30 - 11.15      ŠKOLA A DIVADLO 

                           Společné představení a příspěvky dětí k diskuzním tématům

 

11.15 - 11.30      Přestávka s občerstvením a rozdělení účastníků do tématických sekcí

 

11.30 - 13.00      SDÍLENÍ

                            Práce v tématických sekcích, dle svého výběru

 

 

Pohled dětí na svět dospělých a aktuální témata rodinné politiky

 

 Odborný garant: ESI,o.p.s.

 

Děti z místních základních škol mají připravené příspěvky a scénky, kterými představí svůj pohled na témata sympozia. Následně se zapojí do diskusí a práce v sekcích. Společné mezigenerační dialogy jsou součástí interaktivních, komunikačních her – dialogy. Společně s dětmi se můžeme např. dozvědět, jak oni vidí své „právo na dětství“. 

 

 

 

SEKCE A: Náhradní rodinná péče v ČR a její perspektivy v budoucnosti

  •  Žijeme v době dohodové…“ , Mgr. Ing. Pavel Šmýd, Sylva Dvořáčková, Bohumila Krejčíková Workshop k živým otázkám náhradní rodinné péče v nově nastavených podmínkách. 
  • Dům na půli cesty, Michaela Blahůšková, DiS. Představení služeb Domu na půli cesty.
  • Můj život, Květa Siváková Příběh a zkušenosti mladé dívky, která prošla ústavní péčí a nyní se snaží najít svůj život.
  • Všem nám jde o dítě, Mgr. Ilona Chalupníková  Když selžou preventivní mechanismy pro rodinu, je potřeba využít všech prostředků pro to, aby dítě této rodiny mělo nadále právo na svůj kvalitní vývoj a rozvoj. Je potřeba najít smírčí cestu mezi všemi formami náhradní rodinné péče a ústavní výchovy.

 

SEKCE B: Slaďování rodinného a pracovního života                 

  • HR manažeři: Jak pracovat s rodiči ve firměMgr. Daniela Vašíčková, DiS. Firemní školky a dětské skupiny. Jak pracovat s rodiči na MD/RD. Flexibilní formy práce. Kde hledat pomoc a informace? Best praxis.

  • Rodiče: Práce a rodina, Bc. Lenka Šebelová, DiS. Podnikání a rodina - sladění a time-management. Možnosti coworkingových center. Výhody a nevýhody zahájení podnikání žen na/po MD/RD. Praktické rady.

  • Podnikání s rodinou, Petr Havlíček Podnikání v rámci rodinné firmy je nejčastější forma malých a středně velkých firem. Tyto firmy jsou v rámci ekonomických struktur páteří a hybnou silou celé společnosti. Předávání zkušeností a know-how z otce na syna, je tradiční  forma pokračování ve všech  ohlasech podnikání.
  • Work-life balance – panna nebo netvor?, Ing. Mgr. Ivana Bauerová Úhel pohledu na prvky slaďování rodinného a pracovního života může být pro firmy něčím mezi extrémistickými odbory, sektou a zaopatřovacím ústavem. Zoufalý rodič v nich naopak vidí poslední možnost, jak nenechat své dítě usoužené v mateřské škole až do tmy poté, co mu do tří let věnoval svou čtyřiadvacetihodinovou péči. Jak tedy protnout dvě tyto přímky, které míří každá jinam? V rámci workshopu prozkoumáme 3 základní možnosti spolupráce rodiče a zaměstnavatele, a to s akcentem na komfort rodiče a finanční optimalizaci zaměstnavatele.
  •  Možnosti rodinných/mateřských center při slaďování rodiny a práce, Mgr. Táňa Pipková, Ph.D. Co to je a co také může být rodinné centrum? Mateřská a rodičovská dovolená jako šance stát se součástí komunity, otrkat se a postavit na vlastní nohy. Možnosti a praktické příklady slaďování.

 

SEKCE C: Negativní vlivy a traumata – od bolesti k nemoci a chudobě    

  • Trauma a nemoc - stmelující  i rozdělující faktor rodinného systému, Mgr. Kateřina Procházková Úraz nebo onemocnění se mohou vyskytnout u každého člověka a v každé rodině. Pak nastává okamžik, kdy je nutné se s daným stavem vyrovnat. Záleží na jednotlivci i celém systému, zda se se situací vyrovná a stmelí, nebo zda dojde k selhání a rozpadu rodiny. V příspěvku budou rozebrány možné strategie reagování na situaci traumatu a nemoci v rodině, které budou doplněny kazuistikami.  
  • Vazby v rodinném systému v kontextu genetické a kolektivní paměti, JUDr. Lenka Pavlová, PhD. Každý jedinec přichází na svět s určitou genetickou výbavou, která ho připoutává, ať už si toho je, či není vědom, k předkům a vzorcům chování, které žili. Zároveň v průběhu života do sebe vstřebává podněty ze svého okolí – od nejbližších, rodičů, sourozenců přes vzdálenější lidi, kteří tím, či oním způsobem ovlivnili jeho život. Příspěvek má za cíl přinést podněty a náměty užitečné pro práci s lidmi, zejména při řešení obtížných situací v jejich životě nebo v životě blízkých. Vychází z dlouholetých zkušeností a praxe.

    

  • Postavení mateřství a vztahu matky a dítěte v současnoti, PhDr. Alena Uváčiková Je mateřství již jen překonaný pojem? Skutečně je pro dítě v ranném věku otec stejně důležitý jako matka? Je možné vymezit pojem mateřství právní formulací?
  • Massage in Schools Programme (MISP), Jitka Chrtková MISP (neboli Masáže dětí dětem) je inovační masážní program pro děti ve věku 4-12 let, který přináší naplnění základní lidské potřeby – doteku, do každodenního života dětí, rodičů, učitelů, škol a zařízení pro děti. Děti se masírují navzájem mezi sebou ve svém běžném oblečení (tzn. žádné doteky od dospělých, pokud nejde o jejich rodiče). Program úspěšně funguje od roku 2000 ve více než 38 zemích světa, vč. ČR jako osvědčený nástroj proti šikaně a ke zlepšení vztahů mezi dětmi. Děti s tendencí k vyčleňování se z kolektivu, se do něj lépe začleňují (např. se zdravotním postižením, autistické, apod.).

  • Změny a nové možnosti rozdělení a využití finančních zdrojů v systémech zdravotnictví států EU a jejich dopad či přínos pro pacienta, Mgr. Bc. Jitka Loskotová (ve spolupráci s prim. MUDr. Annou Loskotovou) Kvalita, kvantita a výběr služeb poskytovaných v rámci veřejného zdravotnictví jsou založeny nejen na nových věděckých poznatcích, ale současně s tím i na limitech personálních, legislativních a makroekonomických. V rámci příspěvku budou prezentovány konkrétní různé přístupy a možnosti léčby v zemích EU s přihlédnutím k vícezdrojovému financování zdravotní péče a s tím souvisejícím právům a povinnostem pacienta.

 

 

SEKCE D: Potřeby rodinné mediace a systémového přístupu

  •  Dětský průvodce světem rozvodu , Bc. Tereza Dlouhá    Obsahem workshopu je praktická ukázka práce se skupinou dětí ve věku 8 -12let, kterým rozchod/rozvod rodičů přinesl do života změnu. Cílem workshopu je ukázat, jakým způsobem lze pomáhat a povzbuzovat děti při objevování, zvládání a sdílení obtížných témat spojených s rozpadem rodiny, a to za pomoci prožitkových a nikoliv terapeutických technik. Účastníci uvidí práci se skupinou 4 – 6 dětí, seznámí se pracovním sešitem navrženým specificky pro práci s dětmi z rozpadajících se rodin a budou moci sdílet zkušenosti z vlastní práce s podobnými dětmi.
  • Zapojení dítěte do mediace, PhDr. Lenka Poláková  Cílem workshopu je seznámit účastníky s postupy a vhodnými technikami, které umožňují zapojit dítě do mediace, resp. které umožňují, aby v mediaci mohl zaznít „hlas dítěte.“ Zejména bude nastíněno kdy, jakým způsobem a za jakých podmínek lze dítě do mediace zapojit, jaké konkrétní nástroje lze využít, jaké lze dosáhnout varianty výstupů i jaká jsou možná rizika a jak jim lze předcházet. V rámci workshopu účastníci uvidí praktické ukázky postupů přípravy rodičů na zapojení dítěte do mediace, přípravu dítěte na takové zapojení i postup následného vyhodnocení. 

13.00 - 14.00      Oběd  

 

14.00 - 15.45      Sekce D: Supervizní workshop pro rodinné mediátory,  PhDr. Lenka Poláková   Přítomní mediátoři budou sdílet své zkušenosti s mediacemi, ty povedené a úspěšné, ale i ty, které osobně považovali za náročné nebo „nepovedené“. Ve skupinové diskuzi budeme hledat „vhodné“ či alternativní postupy a intervence mediátora, s jejichž využitím bude v budoucnu možné na obdobné situace reagovat. Důraz bude kladen na analýzu konfliktu, sebereflexi a vyjasňování zjevných i skrytých účelů intervencí mediátora.

 

 

14.00 - 14.45      DIALOGY I.

                           Interaktivní výcviková část formou her a dialogů.

 

14.45 - 15.00      Společné setkání a první loučení

 

15.00 - 15.15      Přestávka

 

15.15 - 15.45      DIALOGY II.   

                           Oddělené světy.

 

15:45 - 16.30     Společné diskuzní zakončení

 

16.30 hod.         Rozloučení

                           Vystoupení dětí ze ZUŠ Jedovnice, pod vedením Mgr. Jiřiny Hlouškové

 

 

Doprovodný program:

 

18.00 hod.    Vítání jara Společné sdílení venku u táboráku s občerstvením (ZŠ Křtiny).  

 

19.00 hod.    Dobrodružství na lodi Sv. Josef  Mezigenerační týmová hra pro celou rodinu (ZŠ Křtiny).    

 

19.00 hod.    Kinokavárna  Promítání tématických filmů s možností diskuze (Zámek).     

 

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Y Sobota 21. 3.      JOSEFSKÉ SYMPOZIUM  Čas a prostor pro rodinu

Na sobotu  připravujeme zábavnou část Josefského sympozia - společný program pro celou rodinu.  

Od 9.00 hod. připravujeme bohatý program pro všechny generace, obsahující zábavnou i vzdělávací - osvětovou část.

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ!

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVIT NA ZÁMKU:

 

Opletalův salonek:

9.00 – 10.15       Létající šnek – I. Workshop „Byl jednou jeden ostrov“

10.30 – 11.00     Kissy and Talky – divadélko v aj pro nejmenší

11.15 – 12.30     Létající šnek – II. workshop „Hrnečku, vař“

13.00 – 14.30     Divadelní workshop pro děti a rodiče

Lovecký salonek:

9.00 – 12.00        Artistický výcvik dětí – LeGrando

13.00 – 15.00     Létající šnek – Ateliér

Foyer II. patro:

9.00 – 14.00      Životní mapy, Jak přežít v přírodě, MISP

Bývalá restaurace:

14.00 – 15.00     Jak pochopit anglickou gramatiku

Venku:

9.00 – 15.00        Kolotoč – Agripa

12.30 – 13.00     Žonglérské představení – LeGrando

 

POPIS AKTIVIT:

 

J  Cirkus LeGrando Artistické a žonglérské vystoupení

 

J  Ukázkové představení alternativních metod sociální a terapeutické práce:

 

 Životní mapy Dětské životní mapy jsou nástrojem k pochopení světa dítěte. Jeho vnímání vztahů, problémů, konfliktů. Žádné složité odpovědi. Vše vyjádří kresba dítěte. 

 

 

MISP (Massage in school programme) je inovační masážní program pro děti ve věku 4-12 let, který přináší naplnění základní lidské potřeby – doteku, do každodenního života dětí, rodičů, učitelů, škol a zařízení pro děti. Děti se masírují navzájem mezi sebou ve svém běžném oblečení (tzn. žádné doteky od dospělých, pokud nejde o jejich rodiče). Speciálně vyškolená MISP Instruktorka Jitka Chrtková představí dětem a jejich rodičům ukázku jednoduché masážní sestavy - masážní tahy ukazuje buď na jiné dospělé osobě, na sobě nebo ve vzduchu. Variantu programu „mini-MISP“ můžete vyzkoušet i s dětmi od 2 let. 

Pro účast dětí na této dotykové aktivitě je nutnou podmínkou předchozí písemný souhlas rodičů ke stažení zde.

 

 

J Ateliér Létající šnek Výtvarně hudební dílny s prvky arteterapie a muzikoterapie určené dětem a jeich rodinám...Budeme zpívat, hrát na roztodivné hudební nástroje, tančit, divadelničit a také kreslit, malovat, experimentovat s různými výtvarnými technikami. Budeme se zabývat aktuálními tématy dětí v souladu s jejich psychologickým vývojem a individuálními potřebami. Zkrátka budeme relaxovat, tvořit, objevovat rytmus v sobě, rozvíjet vlastní kreativitu, verbální i neverbální projev a vnímání všemi smysly. 

 

 

J  Divadlo pro nejmenší v angličtině  Kissy and Talky Hlavními postavami jsou holčička Kissy, chlapeček Talky a vypravěč Mr. Smartie.  Tématem tohoto přestavení jsou barvy a čísla.  Představení je zábavné, spojujeme v něm jazykové a divadelní prvky. Pro děti nejsou cizí jazyky překážkou, jsou schopni se naučit nová slovíčka a fráze rychleji  a díky samotnému prožitku  si i  nové výrazy pevněji zapamatovat.  Během představení hrajeme a zpíváme originální anglické písničky a děti se  k nám mohou připojit.

 

J  Dramatický (divadelní) workshop pro děti a rodiče Zábavná dílna, během které musí děti s rodiči komunikovat, vyjadřovat svoje pocity a názory. Dílna vychází z dramatické výchovy, díky níž lze prozkoumávat mezilidské vztahy , pomocí fiktivních scén prostřednictvím hry v roli a dramatického jednání v situaci.

 

 

J  Jak pochopit anglickou gramatiku Cílem přednášky je pomoci posluchačům pochopit 3 gramatické jevy, které studentům angličtiny dělají největší potíže. Zároveň chceme ukázat, jak je anglická gramatika jednoduchá a logická. 

 

 

J   Příležitost konzultace a porady s odborníky z praxe

 

J Interaktivní hry - „Jak přežít v přírodě“ 

 

 

J   Návštěva Moravského krasu (rodinné vstupné do jeskyně zdarma) Odpolední návštěva Punkevní jeskyně a propasti Macocha. JE NUTNÉ SE HLÁSIT PŘEDEM do čtvrtka 19.3.2015! KAPACITA OMEZENA! Tel.: 724 383 493, Email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

 

 

J Historický kolotoč skupiny Agripa, …. 

 

    

 

PROGRAM PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME!

 

VÍCE O PŘEDNÁŠEJÍCÍCH/AKTIVNÍCH ÚČASTNÍCÍCH ZDE.

 

PODÍVEJTE SE, JAKÝ JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI DOPROVODNÝ PROGRAM ZDE.

 

Stránky navštívilo
Dnes:9
Za týden:40
Celkem:20473