Josefské sympozium 2018

PŘEDSTAVENÍ JEDNOTLIVÝCH ÚČASTNÍKŮ

 

ČTVRTEK, 15.3.2018     

  

PÁTEK, 16.3.2018  

 

 

  

Lenka Šalamoun

Advokátka

JUDr. Lenka Šalamoun, Ph.D. je advokátka, mediátorka, lektorka. Doktorát práv v oboru mezinárodní právo získala na PF UK v Praze. Doktorandské absolvovala na VŠE na fakultě mezinárodních vztahů, obor mezinárodní obchodní právo. Je zapsána v seznamu advokátů České advokátní komory a na seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR i v seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti pro rozhodce spotřebitelských sporů.  Zastávala funkci ředitelky Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně a ESI, Evropského institutu pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. Od roku 2014 je ve funkci předsedkyně správní rady. Několik let žila ve Křtinách. V roce 2015 se vrátila do Prahy, kde obnovila advokátní praxi a v roce 2016 otevřela Advokátní a mediační kancelář Šalamoun & Partners, která nabízí tuzemským i zahraničním klientům poradenské a mediační služby zaměřené na prevenci a přednostně mimosoudní řešení sporů. Lenka Šalamoun (dřívější příjmení Pavlová) má dlouholeté a praktické zkušenosti s vyjednáváním a mediací sporů tuzemských, mezinárodních, obchodních, civilních, rodinných a spotřebitelských.  Aktivně se podílela na přípravě českého zákona o mediaci. Je členkou Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského. Od roku 2015 vede  v rámci řádové špitální činnosti Poradnu sv. Apolináře ve spolupráci s VFN 1. LF UK na Klinice adiktologie v Praze. Zúčastnila jsem se řady mezinárodních konferencí v EU i v zámoří. Vyučuje a působí jako odborný poradce, lektorka, supervizor a mentor mediačních a komunikačních dovedností ve vztahu k prevenci a řešení sporů. 

 

Eva Vaňková

Vaňková Eva

JUDr. Eva Vaňková vystudovala Právníckou fakultu University Karlovy v Praze, kde nyní pokračuje v doktorském studiu u doc. Senty Radvanové, CSc. s tématem práce Perspektivy mimosoudního řešení sporů v ČR. Pracuje jako samostatný advokát, učí jako externí pedagog na Pardubické Universtiě, filosofické faktultě základy práva a sociálně právní ochranu dětí, působí také jako zapsaný mediátor. Pomáhala zakládat Evropský institut pro smír mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. a nyní je jeho ředitelkou. Je členskou International Academy of Collaborative Professionals (IACP), Global Law Collaborative Council (GCLC). Jako řediteka ESI, o.p.s. zastupuje Českou republiky v Evropean Network for Collaborative Practice. (ENCP). Absolvovala 100 hodinový kurz na mediátora mezinárodních sporů a získala certifikát ATMJ. Účastnila prvního běhu kurzu kolaborativního přístupu v České republice Možnosti dialogu, pořádané skupinou Narativ. Je abolventem kurzů Result koučingu (nyní Neuroleadership podle Davida Rocka). Je žačkou Ing. Davida Grubera (TDP, racionální čtení) a Dragana Vujoviče (Silvova metoda). Působí jako lektor, mediace, práva spolupráce, základů práva a nového občanského zákonníku pro různé organizace. Pravidelně vystupuje na konferencích o mediaci, pravidelně se účastní zahraničních konferencí týkajících se mediace a collaboratvie law/practice.

 

Jan Michael Kubín 

 Kubin

 

Jan Michael Kubín podniká jako OSVČ. Žije a působí v Praze. V roce 1986 ukončil obchodní fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze. Následně pracoval přes 20 let ve vedení řady průmyslových firem na obchodních a ekonomických pozicích. Posledních 10 let podniká v oboru prodeje lékařských diagnostických a terapeutických zařízení a zařízení pro venkovní posilovny. Na evropském trhu zastupuje několik ruských výrobců. Dlouhodobě se zabývá celostní a kauzální medicínou. Je autorem textu o obecném algoritmu komunikace v přírodě a ve společnosti s názvem Pansofia (www.pansofia.cz). Byl místopředsedou Českého svazu curlingu a je předsedou SVJ. Nejvíce se věnuje aktivitě v hnutí Cesta odpovědné společnosti (www.hnuticesta.cz) jako její místopředseda. Zároveň je členem správní rady ESI ops.   

 

PhDr. Alena Uváčiková

 Uvacikova-Alena

  • Psycholožka Alena Uváčiková se ve své praxi věnuje převážně psychologické diagnostice a poradenství v oblasti dětské psychologieproblematice domácího násilí, i psychodiagnostice dospělých.
  • V rámci privátní praxe spolupracovala se střediskem Ranné péče pro zrakově postižené děti v Praze, společností Centrin s.r.o poskytující sociální služby seniorům, spolupracuje s ESI, o.p.s., s Unií katolických žen v Praze, advokátními kancelářemi.
  • V letech 2007 – 2011 působila jako školní psycholog na gymnáziu, střední odborné bankovní škole a bankovním gymnáziu v Praze.
  • Souběžně s vlastní praxí mimo jiné pracovala pro Fond ohrožených dětí či Ligu lidských práv. V této organizaci spoluzaložila Centrum právní ochrany dětí.
  • Je spoluautorkou stínové zprávy ČR pro OSN o dodržování dětských práv v ČR z roku 2002. 

 

 logo Akademie řemesel 2018

Drahoslav Matonoha

Matonoha foto

Ředitel Akademie řemesel Praha – střední školy technické se zkušenostmi z celoživotní práce s lidmi, jejich směřování k týmové spolupráci, vyhledávání příležitostí a jejich řešení. Lektorská práce se začátečníky různých profesí a v současné době se začínajícími pedagogickými pracovníky. Zapojování pedagogů odborné školy do stáží u českých firem a u zahraničních partnerů školy.  Motto: „Navzdory závisti  - být den ode dne lepší!“

 

vedomi pravnici logo

Petr Jonáš

Máme vizi. Jako každá vize, se může jevit nereálnou. My ale věříme, že jako každá srdcem realizovaná vize má obrovskou šanci se zhmotnit.

Jsme vědomí právníci, kteří věří, že spojit rozum a cit ve světě paragrafů není utopie. Věříme v právní profesi, která je posláním a službou člověku nikoli svévolnému výkladu paragrafů. Stavíme na odpovědnosti vlastnímu svědomí.

Mezi naše cíle patří i podpora projektů s celospolečenským dopadem. Projektů, které vnímají člověka jako jedince s jedinečnými potřebami. Velký prostor, kde je to možné vidíme ve školství. Proto mimo jiné usilujeme o vytvoření legislativního rámce, který umožní rozvoj řemeslného vzdělání v České republice a řemeslům pomůže k návratu na místove společnosti, které jim právem náleží.

 

Jiří Dvořák

Zakladatel jednoho z prvních polistopadových cechů, který realizoval i pilotní mistrovské zkoušky. Kromě toho významný člen evropského cechu parketářů a současný místopředseda cechu parketářů České republiky. Ředitel Mistrovské školy řemesel a umění, z. ú, Josefův Důl a  soudní znalec v oboru stavebnictví.

 

Dana Baliová

JS 2018 účastníci Dana Baliová foto-min

pôsobí ako profesionálna mediátorka, z viac ako 12 rokov má bohaté skúsenosti s praktickou aplikáciou mediácie v civilnom práve. Dĺžkou mediačnej praxe patrí medzi prvých mediátorov na Slovensku, ktorí túto činnosť vykonávajú ako svoju hlavnú pracovnú náplň. Najčastejšie sa zaoberá rodinnými a partnerskými spormi, spolupracuje s miestnymi oddeleniami práce, sociálnych vecí a rodiny. Je autorkou projektu zameraného na možnosti využitia mediácie ako prevencie v rodinných a partnerských sporoch.

V rámci obchodnej a pracovnoprávnej mediácie príležitostne spolupracuje s obchodnými spoločnosťami lokálneho významu, ako externá mediátorka a koordinátorka komunikácie medzi členmi vedenia, manažérmi a zamestnancami.

Organizuje a vedie vzdelávacie, praktické semináre k výkonu profesie mediátora. Pôsobí ako akreditovaná lektorka odbornej prípravy mediátora a ďalšieho vzdelávania mediátorov organizovaných Ministerstvom spravodlivosti SR a supervízorka pre mediačnú prax. Od roku 2017 je externým členom komisie Ministerstva spravodlivosti SR na preskúšanie mediátorov.

Je členkou Asociácie mediátorov Slovenska, zakladajúcou členkou Európskej asociácie právničiek na Slovensku, ako aj pracovnej skupiny Práva spolupráce na Slovensku, interdisciplinárnej spolupráce odborníkov v oblasti alternatívneho riešenia sporov.

Spoluvytvárala základy a dlhodobo rozvíja spoluprácu s českými mediátormi, predovšetkým z Evropského institutu pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s.

V rámci nácviku životných zručností a kooperatívneho riešenia konfliktov prednášala pre Asociáciu Susan Kovalik v rámci projektu Vysoko efektívneho učenia podporovaného Nadáciou pre deti Slovenska a pre Univerzitu tretieho veku UK Bratislava.

Zúčastňuje sa množstva medzinárodných konferencií a workshopov, kde jej kľúčovou témou sú možnosti rozvoja mediačnej praxe, osobnosť mediátora, marketing mediácie, supervízia ako súčasť profesionalizácie mediátora, otázky jeho špecializácie a predovšetkým pôsobenie mediátora v slobodnom povolaní, v podnikateľskom rámci tzv. na voľnej nohe.

Mediátorom registrovaným v Zozname MS SR poskytuje podporu formou konzultácií, mentoringu či informovaním o aktuálnom dianí v oblasti mediácie na svojej web stránke či v občasnom spravodaji. V roku 2016 spoluautorsky vydala knihu Mediácia. Praktický právny sprievodca.

Žije a pracuje v krajskom meste i na vidieku.

 

PhDr. Ernest Kováč

Kováč Ernest

Vyštudoval Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave.  Venuje sa pedagogickej a školiteľskej činnosti vysokoškolských študentov. Má skúsenosti ako rozhodca a sprostredkovateľ pre spory plynúce z Kolektívnej zmluvy medzi zamestnávateľom a odbormi.

V súčastnosti ako predseda vedie Asociáciu mediátorov Slovenska (www.amssk.sk). Asociácia mediátorov Slovenska (AMS) združuje ľudí, ktorí pracujú ako mediátori, prípadne ako facilitátori alebo negociátori a využívajú metódy alternatívneho riešenia sporov vo svojej profesionálnej činnosti alebo podporujú mediačné hnutie. AMS združuje viaceré formy mediačných oblastí – komerčnú, školskú, rodinnú, komunitnú, obchodnú a ďalšie sféry mediácie. Okrem iného pre mediátorov AMS zabezpečuje vzdelávacie a výcvikové programy. Každoročne organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu. V rámci vzdelávania dospelých organizuje akreditované a neakreditované kurzy cez Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja (www.ivorsk.sk), kde pôsobí ako riaditeľ.

 

odborne uciliste

Mgr. Eduard Filo

vyštudoval Pedagogickú fakultu v Nitre, učil na základnej škole, na gymnáziu i v strednej odbornej škole. Po absolvovaní špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pôsobil ako zástupca riaditeľa a v súčasnosti ako riaditeľ Odborného učilišťa na Dúbravskej ceste v Bratislave. 

 

Mgr. Nina Nováková

Nina Nováková

Věnuji se tématům evropské kulturní identity v rámci mezinárodní, středoevropské platformy spolu s aktivními osobnostmi ze Slovenska, Rakouska, Maďarska a Polska. 

Jsem zastáncem konzervativních hodnot a svobodné občanské společnosti. 

V Parlamentu jsem se zasazovala o větší podporu rodiny a zákonné změny ve školství.

Věřím, že, v souladu s aktuální realitou i potřebami budoucnosti, je nutné ukotvit do obecných cílů vzdělávání v České republice evropské kulturní tradice a hodnoty, založené na antické vzdělanosti, křesťanství a humanismu.

 

 

Lukáš Daněk keyboardista

lukas danek

 

Je osmnáctiletým rodákem a trvale žijícím obyvatelem Vysokého Mýta. Osm let se věnuje hře na elektronické klávesy. Hraje na soukromých i veřejných akcích sám i s doprovodem zpěvačky s širokým repertoárem. V současné době navštěvuje ZUŠ Litomyšl a zároveň i ve stejném městě letos maturuje na střední technické škole (www.szat.cz) obor výpočetní technika a automatizace ve strojírenství.

                V prvním roce co docházel do ZUŠ Litomyšl se Lukáš ve svých 16 letech v roce 2016 zúčastnil Národní soutěže ZUŠ – Hra na elektronické klávesové nástroje pořádané 1x za tři roky (http://www.zusfrantiskovylazne.cz/soutezEKN2016.htm) Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ve spolupráci s poradním orgánem MŠMT ČR Ústřední uměleckou radou Základních uměleckých škol České republiky.

Obsadil v Přelouči dne 17.3. 2016 ve své věkové - VIII. kategorii:

1. místo – vyhrál krajské kolo Pardubického kraje.

Tím se nominoval do ústředního kola. Celostátní kolo se konalo ve Františkových Lázních 29.4. až 1.5. 2016. Tady Lukáš získal ocenění:

Čestné uznání 1. stupně za 4. místo.

Jednou ze tří skladeb, kterými se prezentoval na soutěži byla - The Phantom Of the Opera (Fantom Opery) od Andrewa Lloyda Webbera (originál … https://www.youtube.com/watch?v=htqk7NMOokU)  a právě tou oslnil porotce. Tuto skladbu nastudoval dle originálu a vlastnoručně dopsal noty chybějících vyhrávek do partitury jako pro orchestr. A aby umocnil autencitu celé této skladby vymyslel, jak zcela originálně do kláves YAMAHA  PSR-S750 naprogramovat hlas ženského zpěvu. Zvuk (sampl) hlasu z analogického snímání vyčistil, upravil a převedl do digitální podoby programu, který spolupracuje s jednotlivými klapkami jeho kláves – a to v nejvyšší kvalitě podání. V ČR se jedná o naprosto unikátní záležitost, kdy ani nejdražší klávesy od f. Yamaha toto ani nenabízejí. Tento svůj „programátorský projekt“ loni odprezentoval v prestižní soutěži SOČ 2017 (http://www.soc.cz/), kde získal 1. místo v okresním kole 6.4. 2017 v kategorii informatika.

Byl jedním ze tří nominovaných na výroční ceny města Vysokého Mýta za r. 2016 (v hudební kategorii) . (http://urad.vysoke-myto.cz/aktualni-informace-obcanum/10560-vyrocni-ceny-byly-rozdany)

Lukášovo předání hudby je čistě srdcovou záležitostí. Nemá vyhraněný repertoár, hraje nejen hudbu vážnou, klasiku, filmovou a muzikálovou, ale i popovou či rockové „pecky“.  Na svých hudebních přestaveních uvádí vlastní hudební aranžmá skladeb, originální podání známých písní, zajímavou zvukovou stavbu … tedy od čistě rockových kytar (i se skluzy po strunách) až po symfonický orchestr (s 3D prostorovým vjemem umístění nástrojů). Například popovou skladbu od skupiny ABBA - As good as new hraje jako prolnutí smyčcového kvartetu s popovou kapelou. A jím zahraná obtížná píseň  I'd Do Anything For Love rozhodně neurazí autora pana „Meat Loafa“, i když není zazpívaná, protože Lukáš part zpěvu dohrává - doplňuje upravenou vyhrávkou. A rockovky ty podává s autentickými kytarovými vyhrávkami (grify), jako kdyby na ty kytary ně skutečně hrál.

Ke své tvorbě používá digitálně pokročilý nástroj Pracovní aranžovací stanici YAMAHA  PSR-S750. Tento nástroj kromě rukou aktivně ovládá i oběma nohama. Ale ani klavírní koncertní křídlo pro něho není problém, když už ho elektronika nebaví. Od roku 2017 se k němu přidala i zpěvačka, která ho doprovází a dodává jeho hře své osobní kouzlo.

.... no prostě to musíte slyšet na živo

https://www.youtube.com/watch?v=DtqbvvjHgZ4         malá hudební ochutnávka

https://www.youtube.com/watch?v=7o4ECKHGmNI    malá video prezentace

Lukáš Daněk - hra na klávesy  … Vysoké Mýto  tel: 739 775 039 (737 747 242)   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript    

 

Jiří  Daněk

 jiri danek

Je čtyřicetičtyřletým rodákem z Pardubic a trvale žijícím obyvatelem Vysokého Mýta.

Dvacet dva let žije v manželství se ženou Petrou, s kterou vychovává dvě děti, syna Lukáše (18 let) a dceru Elišku (9 let). Profesně se živí jako projektant pozemního stavitelství vč. architektury, ale i jako praktický stavař. Za některá svá díla se stal držitelem VÝROČNÍ CENY města Vysokého Mýta 2003„za architekturu, údržbu památek, stylovou rekonstrukci domu“. V minulosti, v letech 1994 -1997, byl spoluzakladatelem stavební firmy, co dodávala a stavěla moderní montované sendvičové rodinné domy. Architektura domů a technologie staveb byla jeho autorským řešením, některé prvky paneláže s ochrannou užitnými vzory. Stavební společnost později opustil a jako zaměstnanec pracuje dodnes.

         S rodinnou zátěží, kdy jeho praděda legionář ČR v bolševickém Rusku, a kdy jeho „děda“ vězeň sovětského gulagu Norillag a později hrdina II. sv. války, perzekuovaný v 50. letech – teď držitel Řádu Bílého lva v.r. 2010, a i otec pod dohledem státní bezpečnosti v 80. letech; má na řadu věcí poněkud alternativní pohledy - dnes neototalitně označované za politicky nekorektní. Aktivně se zajímá již více než dvacet let o řadu zásadních filozofických a náboženských otázek. Proto jako jeden z prvních v ČR (spolu s bratrem kolem r. 2004) veřejně rozkrývá a publikuje dosud nepoznané temné pozadí mocenského vlivu na ideologii „jisté“ náboženské společnosti. Některým otevře oči; tak samozřejmě nedopadá dobře. Tato zkušenost ho inspiruje k dalšímu hlubšímu studiu a podrobnějším analýzám.

         Mimo starost o svoji rodinu a kutění na chatě se společně se synem Lukášem také věnuje hudební produkci jako jeho „bedňák“; zvukař a hudební aranžér (spíš radil) pro jeho vystoupení.

         Pro hodnocení dnešních dějů a událostí se snaží užívat kritické myšlení. Na své životní cestě se pokouší řídit poselstvím a zákony, které nám zjevil náš „Král králů a Pán Pánů“ Zjevení 19:16 .

A proto … "Nechť nám PÁN dopřeje moudrost odhalit pravdu, vůli ji zvolit a sílu ji prosadit."

 

JUDr. Magdaléna Drgoňová

magdalena drgonova

 

notárka a mediátorka. Absolvovala právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, po skončení ktorej pracovala 13 rokov ako sudkyňa. Viac ako dvadsať rokov sa venuje notárskej profesii a v roku 2006 ako jedna z prvých získala Osvedčenie na výkon činnosti mediátora na území Slovenskej republiky. Od roku 2014 pôsobí ako „hosťujúca mediátorka“ aktívne aj v Českej republike. V rámci svojej mediačnej činnosti sa zameriava prevažne na oblasť rodinného práva.

 

 

Mgr. Petra Drgoňová

petra drgonova 1

 

právnička a mediátorka. Je absolventkou právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a fakulty medzinárodných vzťahov Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Časť štúdií absolvovala aj v Štrasburgu, Šanghaji a Montreale. Momentálne pracuje ako koncipientka na Notárskom úrade JUDr. Magdalény Drgoňovej a venuje sa predovšetkým rodinnej mediácii. Je bývalou členkou Amnesty International a dlhoročnou dobrovoľníčkou v Detskom Fonde OSN - UNICEF.

JUDr. Ing. Ivana Spoustová, Ph.D.

JS 2018 Spoustová Ivana foto

vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde obhájením dizertační práce na téma Poměr rodičů k nezletilým dětem se zřetelem na specifika domácího násilí absolvovala i doktorský studijní program.

 

V současné době pracuje jako advokátka, zaměřuje se zejména na rodinné, trestní a obchodní právo a na oblast dodržování, resp. porušování lidských, zejména dětských práv v naší republice. Spolupracuje s nevládními organizacemi.

 

Je členkou Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách při Radě vlády České republiky od jeho založení v roce 2008.

 

Jiří Vaněk

JS 2018 účastníci Vanek foto

Zastupuje akciovou společnost Iveco Czech Republic, výrobce autobusů z Vysokého Mýta s více něž 120ti letou tradicí výroby prostředků osobní a hromadné dopravy. Firma v současné době zaměstnává přes 5.000 osob v České republice a je 7.největším českým exportérem. Možno sdílet praktické poznatky z automobilového průmyslu, s jeho trendy do budoucna, postřehy kolem současné situace na trhu práce i možné směry rozvoje spolupráce s učilišti, středními a vysokými školami.

 

Stránky navštívilo
Dnes:0
Za týden:86
Celkem:44707