Josefské sympozium 2022

PŘEDSTAVENÍ JEDNOTLIVÝCH ÚČASTNÍKŮ

 

 

Lenka Šalamoun

Advokátka

JUDr. Lenka Šalamoun, Ph.D. je advokátka, mediátorka, lektorka. Doktorát práv v oboru mezinárodní právo získala na PF UK v Praze. Doktorandské absolvovala na VŠE na fakultě mezinárodních vztahů, obor mezinárodní obchodní právo. Je zapsána v seznamu advokátů České advokátní komory a na seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR i v seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti pro rozhodce spotřebitelských sporů.  Zastávala funkci ředitelky Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně a ESI, Evropského institutu pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. Od roku 2014 je ve funkci předsedkyně správní rady. Několik let žila ve Křtinách. V roce 2015 se vrátila do Prahy, kde obnovila advokátní praxi a v roce 2016 otevřela Advokátní a mediační kancelář Šalamoun & Partners, která nabízí tuzemským i zahraničním klientům poradenské a mediační služby zaměřené na prevenci a přednostně mimosoudní řešení sporů. Lenka Šalamoun (dřívější příjmení Pavlová) má dlouholeté a praktické zkušenosti s vyjednáváním a mediací sporů tuzemských, mezinárodních, obchodních, civilních, rodinných a spotřebitelských.  Aktivně se podílela na přípravě českého zákona o mediaci. Je členkou Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského. Od roku 2015 vede  v rámci řádové špitální činnosti Poradnu sv. Apolináře ve spolupráci s VFN 1. LF UK na Klinice adiktologie v Praze. Zúčastnila jsem se řady mezinárodních konferencí v EU i v zámoří. Vyučuje a působí jako odborný poradce, lektorka, supervizor a mentor mediačních a komunikačních dovedností ve vztahu k prevenci a řešení sporů. 

 

Eva Vaňková

Vaňková Eva

JUDr. Eva Vaňková, Ph.D. vystudovala Právnickou fakultu University Karlovy v Praze, kde také obhájila doktorkou práci s tématem Perspektivy mimosoudního řešení rodinných (civilních) sporů v ČR. Pracuje jako samostatný advokát, učí jako externí pedagog na Pardubické Universitě, filosofické fakultě Základy práva a Sociálně právní ochranu dětí, působí  jako zapsaný mediátor. Pomáhala zakládat Evropský institut pro smír mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. a nyní je jeho ředitelkou. Je členskou International Academy of Collaborative Professionals (IACP), Global Law Collaborative Council (GCLC). Jako řediteka ESI, o.p.s. zastupuje Českou republiky v Evropean Network for Collaborative Practice. (ENCP). Absolvovala 100 hodinový kurz na mediátora mezinárodních sporů a získala certifikát ATMJ. Účastnila prvního běhu kurzu kolaborativního přístupu v České republice Možnosti dialogu, pořádané skupinou Narativ. Je abolventem kurzů Result koučingu (nyní Neuroleadership podle Davida Rocka). Je žačkou Ing. Davida Grubera (TDP, racionální čtení) a Dragana Vujoviče (Silvova metoda). Působí jako lektor mediace, práva spolupráce, základů práva a nového občanského zákoníku pro různé organizace. Pravidelně vystupuje na konferencích o mediaci, pravidelně se účastní zahraničních konferencí týkajících se mediace a collaboratvie law/practice.

http://www.akvankova.cz/

 

 

JUDr. Ing. Ivana Spoustová, Ph.D.

JS 2018 Spoustová Ivana foto

 

vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde obhájením dizertační práce na téma Poměr rodičů k nezletilým dětem se zřetelem na specifika domácího násilí absolvovala i doktorský studijní program.

 

V současné době pracuje jako advokátka, zaměřuje se zejména na rodinné, trestní a obchodní právo a na oblast dodržování, resp. porušování lidských, zejména dětských práv v naší republice. Spolupracuje s nevládními organizacemi.

 

Je členkou Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách při Radě vlády České republiky od jeho založení v roce 2008.

 

 

PhDr. Alena Vojkovičová

 Uvacikova-Alena

Psycholožka Alena Vojkovičová se ve své praxi věnuje převážně psychologické diagnostice a poradenství v oblasti dětské psychologieproblematice domácího násilí, i psychodiagnostice dospělých. V rámci privátní praxe spolupracovala se střediskem Ranné péče pro zrakově postižené děti v Praze, společností Centrin s.r.o poskytující sociální služby seniorům, spolupracuje s ESI, o.p.s., s Unií katolických žen v Praze, advokátními kancelářemi. V letech 2007 – 2011 působila jako školní psycholog na gymnáziu, střední odborné bankovní škole a bankovním gymnáziu v Praze. Souběžně s vlastní praxí mimo jiné pracovala pro Fond ohrožených dětí či Ligu lidských práv. V této organizaci spoluzaložila Centrum právní ochrany dětí. Je spoluautorkou stínové zprávy ČR pro OSN o dodržování dětských práv v ČR z roku 2002. 

 

 

PhDr. Ernest Kováč

Kováč Ernest

 

Vyštudoval Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave.  Venuje sa pedagogickej a školiteľskej činnosti vysokoškolských študentov. Má skúsenosti ako rozhodca a sprostredkovateľ pre spory plynúce z Kolektívnej zmluvy medzi zamestnávateľom a odbormi.

 

V súčastnosti ako predseda vedie Asociáciu mediátorov Slovenska (www.amssk.sk). Asociácia mediátorov Slovenska (AMS) združuje ľudí, ktorí pracujú ako mediátori, prípadne ako facilitátori alebo negociátori a využívajú metódy alternatívneho riešenia sporov vo svojej profesionálnej činnosti alebo podporujú mediačné hnutie. AMS združuje viaceré formy mediačných oblastí – komerčnú, školskú, rodinnú, komunitnú, obchodnú a ďalšie sféry mediácie. Okrem iného pre mediátorov AMS zabezpečuje vzdelávacie a výcvikové programy. Každoročne organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu. V rámci vzdelávania dospelých organizuje akreditované a neakreditované kurzy cez Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja (www.ivorsk.sk), kde pôsobí ako riaditeľ.

 

JUDr. Magdaléna Drgoňová

magdalena drgonova

notárka a mediátorka. Absolvovala právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, po skončení ktorej pracovala 13 rokov ako sudkyňa. Viac ako dvadsať rokov sa venuje notárskej profesii a v roku 2006 ako jedna z prvých získala Osvedčenie na výkon činnosti mediátora na území Slovenskej republiky. Od roku 2014 pôsobí ako „hosťujúca mediátorka“ aktívne aj v Českej republike. V rámci svojej mediačnej činnosti sa zameriava prevažne na oblasť rodinného práva.

 

Drahoslav Matonoha

Matonoha foto

Ředitel Akademie řemesel Praha – střední školy technické se zkušenostmi z celoživotní práce s lidmi, jejich směřování k týmové spolupráci, vyhledávání příležitostí a jejich řešení. Lektorská práce se začátečníky různých profesí a v současné době se začínajícími pedagogickými pracovníky. Zapojování pedagogů odborné školy do stáží u českých firem a u zahraničních partnerů školy.  Motto: „Navzdory závisti  - být den ode dne lepší!“

 


logo Akademie řemesel 2018

  

Ing. David Gruber

 Ing. David Gruber

 

první mezi lektory, kouči a autory soft skills v naší zemi

 


Poskytuje již více než třicet let originální velice efektivní vzdělání v oblasti všech soft skills a rozvoje osobnosti. Vystudoval se špičkovými výsledky systémové inženýrství, má postgraduální pedagogické a psychologické vzdělání z Filozofické fakulty UP Olomouc a dále certifikáty z řady kurzů soft skills z Austrálie, USA, Velké Británie, Malty, Německa aj. Je světově prvním zakladatelem systematického vědního oboru "techniky duševní práce" (novým názvem "beneopedie"), což lze vnímat jako soft skills nejvyšší generace. Sám vytvořil vlastní virtuální "univerzitu technik duševní práce", stal se zároveň jejím profesorem i studentem. Vedl přes 1100 originálních kurzů, je autorem více než 100 klasických knih, e-knih a audioknih, jejichž celkové prodeje téměř bez reklamy vysoce převyšují knihy jakéhokoliv zahraničního nebo českého manažerského guru na našem trhu. Je autorem stovek článků i čtyř průkopnických televizních vzdělávacích seriálů – o rychlém čtení dvakrát, o time managementu, o zpracování informací pro mládež. Po celý svůj život špičkově uplatňuje time management, v rychlosti a kvalitě stíhání studijních úkolů a realizaci vytyčených cílů zatím nenašel konkurenci. Objevitel psychovzorce profesionální koncentrace (mj. komplexního optimálního léku na prokrastinaci) a autor originální české metodiky racionálního čtení a rychločtení. Všechny své kurzy vede s použitím "multimetod" (=®psychovzorců), což pro účastníky výrazně zvyšuje jejich efektivitu oproti dosavadním kurzům zahraničních nebo českých lektorů vedených pouze "metodami".

 


Koncem roku 2018 vydal knihu o řečnických tricích všech zemí a dob a od února 2019 vede na toto téma kurzy.

    

Lukáš Daněk keyboardista

lukas danek

 

Je rodákem z Vysokého Mýta. Devět let se věnuje hře na elektronické klávesy. Hraje na soukromých i veřejných akcích sám i s doprovodem zpěvačky s širokým repertoárem. V současné době je studentem prvního ročníku strojní fakulty Masarykovy university v Brně.

                V prvním roce co docházel do ZUŠ Litomyšl se Lukáš ve svých 16 letech v roce 2016 zúčastnil Národní soutěže ZUŠ – Hra na elektronické klávesové nástroje. Jednou ze tří skladeb, kterými se prezentoval na soutěži byla - The Phantom Of the Opera (Fantom Opery) od Andrewa Lloyda Webbera (originál … https://www.youtube.com/watch?v=htqk7NMOokU)  a právě tou oslnil porotce. Tuto skladbu nastudoval dle originálu a vlastnoručně dopsal noty chybějících vyhrávek do partitury jako pro orchestr. A aby umocnil autenticitu celé této skladby vymyslel, jak zcela originálně do kláves YAMAHA  PSR-S750 naprogramovat hlas ženského zpěvu. Zvuk (sampl) hlasu z analogického snímání vyčistil, upravil a převedl do digitální podoby programu, který spolupracuje s jednotlivými klapkami jeho kláves – a to v nejvyšší kvalitě podání. V ČR se jedná o naprosto unikátní záležitost, kdy ani nejdražší klávesy od f. Yamaha toto ani nenabízejí.

Lukášovo předání hudby je čistě srdcovou záležitostí. Nemá vyhraněný repertoár, hraje nejen hudbu vážnou, klasiku, filmovou a muzikálovou, ale i popovou či rockové „pecky“.  Na svých hudebních přestaveních uvádí vlastní hudební aranžmá skladeb, originální podání známých písní, zajímavou zvukovou stavbu … tedy od čistě rockových kytar (i se skluzy po strunách) až po symfonický orchestr (s 3D prostorovým vjemem umístění nástrojů). Například popovou skladbu od skupiny ABBA - As good as new hraje jako prolnutí smyčcového kvartetu s popovou kapelou. A jím zahraná obtížná píseň  I'd Do Anything For Love rozhodně neurazí autora pana „Meat Loafa“, i když není zazpívaná, protože Lukáš part zpěvu dohrává - doplňuje upravenou vyhrávkou. A rockovky ty podává s autentickými kytarovými vyhrávkami (grify), jako kdyby na ty kytary skutečně hrál.

Ke své tvorbě používá digitálně pokročilý nástroj Pracovní aranžovací stanici YAMAHA  PSR-S750. Tento nástroj kromě rukou aktivně ovládá i oběma nohama. Ale ani klavírní koncertní křídlo pro něho není problém, když už ho elektronika nebaví. Od roku 2017 se k němu přidala i zpěvačka, která ho doprovází a dodává jeho hře své osobní kouzlo.

.... no prostě to musíte slyšet na živo

https://www.youtube.com/watch?v=DtqbvvjHgZ4         malá hudební ochutnávka

https://www.youtube.com/watch?v=7o4ECKHGmNI    malá video prezentace

Lukáš Daněk - hra na klávesy  … Vysoké Mýto  tel: 739 775 039 (737 747 242)   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript     

 

Jiří Daněk

 jiri danek

Je rodákem z Pardubic a trvale žijícím obyvatelem Vysokého Mýta. Profesně se živí jako projektant pozemního stavitelství vč. architektury, ale i jako praktický stavař. V minulosti, v letech 1994 -1997, byl spoluzakladatelem stavební firmy, co dodávala a stavěla moderní montované sendvičové rodinné domy. Architektura domů a technologie staveb byla jeho autorským řešením, některé prvky paneláže s ochrannou užitnými vzory. Stavební společnost později opustil a jako zaměstnanec pracuje dodnes.

        Aktivně se zajímá již více než dvacet let o řadu zásadních filozofických a náboženských otázek. Proto jako jeden z prvních v ČR (spolu s bratrem kolem r. 2004) veřejně rozkrývá a publikuje dosud nepoznané temné pozadí mocenského vlivu na ideologii „jisté“ náboženské společnosti. Některým otevře oči; tak samozřejmě nedopadá dobře. Tato zkušenost ho inspiruje k dalšímu hlubšímu studiu a podrobnějším analýzám.

         Mimo starost o svoji rodinu a kutění na chatě se společně se synem Lukášem také věnuje hudební produkci jako jeho „bedňák“; zvukař a hudební aranžér (spíš radil) pro jeho vystoupení.

         Pro hodnocení dnešních dějů a událostí se snaží užívat kritické myšlení. Na své životní cestě se pokouší řídit poselstvím a zákony, které nám zjevil náš „Král králů a Pán Pánů“ Zjevení 19:16 .

A proto … "Nechť nám PÁN dopřeje moudrost odhalit pravdu, vůli ji zvolit a sílu ji prosadit."

 

Stránky navštívilo
Dnes:14
Za týden:109
Celkem:47248