Sledujte nás na Facebooku    info@esi-cz.eu

Srdečně vás zveme již na tradiční 13. ročník Josefského sympozia, organizovaného ESI, o.p.s.
(Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s.)

Zásady o ochraně osobních údajů

Obecně prospěšná společnost ESI, o.p.s (Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení), IČO: 29203503, sídlo: Křtiny 1, PSČ 679 05 (dále jen ‚‚Provozovatel‘‘) prohlašuje, že chrání osobní údaje uživatelů, a to ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. A) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení), a to v rozsahu osobních údajů nezbytných pro splnění práv a povinností vyplývajících z níže uvedených důvodů.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je ESI, o.p.s (Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení), IČO: 29203503, sídlo: Křtiny 1, PSČ 679 05, jako obecně prospěšná společnost zapsána v rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně.

Jako správce spravuje vaše údaje a určuje, za jakým účelem, jak a jak dlouho budou vaše údaje zpracovávány. Vybírá také další zpracovatele, které ke zpracování využívají.

Rozsah zpracování údajů

a) Formulář na našich webových stránkách: Osobní údaje, které nám poskytnete při kontaktování nás pomocí formuláře (přihlášky) na webu josefske-sympozium.cz, bude Správce zpracovávat v rozsahu, v jakém vámi byly poskytnuty v souvislosti s vaší poptávkou a možným uzavřením objednávky:
E-mailová adresa;
Telefonní číslo;
Jméno a příjmení;
(dále společně jen „osobní údaje“)
Ostatní osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s návštěvou našich stránek, budeme jako správce zpracovávat na základě výše uvedeného ustanovení.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Provozovatel používá tyto poskytovatele služeb pro určité zpracovatelské operace:
Ninja Forms – webový plugin, který zajišťuje zpracování on-line přihlášek na Josefské sympozium.

Veškeré osobní údaje, které správci poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost vašich osobních údajů. Není možné zaručit 100% bezpečnost ve smyslu toho, že se k vašim osobním údajům nedostane třetí osoba, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostního opatření správce. V této souvislosti nicméně správce zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používá taková bezpečností opatření, která je možné správci rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Doba uložení osobních údajů

Provozovatel bude vaše osobní údaje zpracovávat po dobu nejvýše nutnou pro zpracování a následně po dobu dalších 5 let u e-mailových adres, IP adres, u dalších osobních údajů 10 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů z vaší strany odvolán.

Zasílání obchodních sdělení

Uživatel při použití odeslání kontaktního formuláře (přihlášky) souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem správce osobních údajů na elektronickou adresu uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu uživatele.

Poučení o vašich právech

Upozorňujeme vás, že nejste povinni nám v jakékoli svoje osobní údaje poskytnout a jejich poskytnutí je z vaší strany dobrovolné. V případě, že účast vyžaduje vaše osobní údaje a vy nám je neposkytnete, nehrozí vám žádná sankce, každopádně vám nemůžeme zajistit přístup k akci, pokud to povaha akce nutně vyžaduje.

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména následující práva:
a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat, tímto však není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů před takovým odvoláním souhlasu;
b) právo osobní údaj opravit či doplnit;
c) právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů;
d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
e) právo požadovat přenesení údajů;
f) právo na přístup ke svým osobním údajům;
g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
h) právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
i) a další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 206/679.

Mlčenlivost

Jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu také vaše osobní údaje žádné jiné třetí straně nevydáme, nebude-li k tomu dán jiný zákonný důvod.
Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dne 1.2.2023.