Sledujte nás na Facebooku    info@esi-cz.eu

Srdečně vás zveme již na tradiční 12. ročník Josefského sympozia, organizovaného ESI, o.p.s.
(Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s.)

Lektoři

JUDr. Lenka Šalamoun, PH.D.

Advokátka, mediátorka, lektorka

Doktorát práv v oboru mezinárodní právo získala na PF UK v Praze. Doktorandské absolvovala na VŠE na fakultě mezinárodních vztahů, obor mezinárodní obchodní právo. Je zapsána v seznamu advokátů České advokátní komory a na seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR i v seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti pro rozhodce spotřebitelských sporů. Zastávala funkci ředitelky Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně a ESI, Evropského institutu pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. Od roku 2014 je ve funkci předsedkyně správní rady. Několik let žila ve Křtinách. V roce 2015 se vrátila do Prahy, kde obnovila advokátní praxi a v roce 2016 otevřela Advokátní a mediační kancelář Šalamoun & Partners, která nabízí tuzemským i zahraničním klientům poradenské a mediační služby zaměřené na prevenci a přednostně mimosoudní řešení sporů. Lenka Šalamoun (dřívější příjmení Pavlová) má dlouholeté a praktické zkušenosti s vyjednáváním a mediací sporů tuzemských, mezinárodních, obchodních, civilních, rodinných a spotřebitelských. Aktivně se podílela na přípravě českého zákona o mediaci. Je členkou Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského. Od roku 2015 vede v rámci řádové špitální činnosti Poradnu sv. Apolináře ve spolupráci s VFN 1. LF UK na Klinice adiktologie v Praze. Zúčastnila jsem se řady mezinárodních konferencí v EU i v zámoří. Vyučuje a působí jako odborný poradce, lektorka, supervizor a mentor mediačních a komunikačních dovedností ve vztahu k prevenci a řešení sporů.

 

JUDr. Eva Vaňková, Ph.D.

Advokátka, mediátorka, lektorka

Vystudovala Právnickou fakultu University Karlovy v Praze, kde také obhájila doktorkou práci s tématem Perspektivy mimosoudního řešení rodinných (civilních) sporů v ČR. Pracuje jako samostatný advokát, učí jako externí pedagog na Pardubické Universitě, filosofické fakultě Základy práva a Sociálně právní ochranu dětí, působí jako zapsaný mediátor. Pomáhala zakládat Evropský institut pro smír mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. a nyní je jeho ředitelkou. Je členskou International Academy of Collaborative Professionals (IACP), Global Law Collaborative Council (GCLC). Jako řediteka ESI, o.p.s. zastupuje Českou republiky v Evropean Network for Collaborative Practice. (ENCP). Absolvovala 100 hodinový kurz na mediátora mezinárodních sporů a získala certifikát ATMJ. Účastnila prvního běhu kurzu kolaborativního přístupu v České republice Možnosti dialogu, pořádané skupinou Narativ. Je abolventem kurzů Result koučingu (nyní Neuroleadership podle Davida Rocka). Je žačkou Ing. Davida Grubera (TDP, racionální čtení) a Dragana Vujoviče (Silvova metoda). Působí jako lektor mediace, práva spolupráce, základů práva a nového občanského zákoníku pro různé organizace. Pravidelně vystupuje na konferencích o mediaci, pravidelně se účastní zahraničních konferencí týkajících se mediace a collaboratvie law/practice.

www.akvankova.cz

 

Mgr. Kateřina Sodomková

Zapsaná mediátorka (rodinná, školní), lektorka workshopů o komunikaci

Vystudovala interdisciplinární obor Kulturologii na Filozofické fakultě v Praze a Kulturní publicistiku při IVČ taktéž v Praze. Spolupracovala s kulturními i neziskovými organizacemi na projektech rozvíjející komunikační dovednosti a kompetence. Během této spolupráce si uvědomila, jak efektivní je nenásilná a empatická komunikace, a jak je málo v běžném životě používána. Právě toto ji přivedlo k mediaci. V současné době se naplno věnuje mediaci, kterou považuje za jednu z nejvíce respektujících cest při řešení jakéhokoliv konfliktu nebo složitých životních situacích. Pracuje v pražské poradně pro rodinu a vztahy Thése a spolupracuje s Institutem Moderní láska v Praze. Také se věnuje školní mediaci a spolu se studenty a učiteli objevuje benefity mediace.

Materiál ke stažení:

Ing. David gruber

Autor, učitel, školitel, řečník

Nejplodnější a nejčtenější autor svého oboru v zemi, zakladatel důležité vědy „techniky duševní práce“ neboli beneopedie. Beneopedie je odborná disciplína o tom, jak se dobře vzdělávat, úspěšně pracovat, spokojeně žít. Zabývá se rozvojem osobnosti komplexně a systémově.  Zakladatel profese nezávislého lektora v ČR, zakladatel profese multimetodického lektora ve světovém měřítku, zakladatel profese kouče ve
světovém měřítku (více než 15 let před západní průkopnickou knihou o koučinku – J. Whitmore: Koučování), zakladatel a proslavovatel krátkodobých tréninkových kurzů rozvoje osobnosti v naší zemi.

Autor více než 100 klasických knih, e-knih a audioknih, většinou bestsellerů. Jeho knih se již prodalo přes milion a padesát tisíc výtisků. Kupují je i ti, co téměř nečtou. Autor čtyř televizních vzdělávacích seriálů – celkem 34 dílů. Člověk, který udělal z učení zábavu a show, odstranil nechuť a
zdlouhavost při studiu. Člověk, který naučil český národ učit se. Člověk, který zlomil věčné začátečnictví u těch, kdo se učí anglicky, zlomil prokrastinaci obecně. Člověk, který naučil lidi porazit trému a ostych. Člověk, na jehož kurzy do ČR jezdí žáci například z Německa, Švédska, Rakouska, ba až z Austrálie. Učitel národa, který kromě okresů Sokolov a Rakovník byl pozván učit a také učil ve všech okresech naší země. Člověk, jehož žáci jsou dnes rektory, prorektory, univerzitními profesory významnými vědci, primáři a lékaři, známými advokáty, soudci, vynikajícími novináři, ministry a náměstky ministrů, úspěšnými manažery a podnikateli, starosty, poslanci, senátory, obchodníky, IT specialisty, učiteli, psychology, poradci, hvězdami šoubyznysu – a vůbec jde o všechny profese, které pracují hlavou.

On-line kurzy:
Jak zvládnout těžké životní situace v pohodě?
Jak se ubránit manipulaci a řečnickým trikům?
Rychločtení Davida Grubera

 

Milena Mikulková

Sociální pedagožka, mediátorka, autorka čtyř knih (Grada publishing), autorka metodik, technik práce s rodinou (židličková metoda) a scénářů krátkých filmů, autorka online diagnostiky SOCIOKLIMA, předsedkyně ESPEDIENTE, z.s.

Materiál ke stažení:

Přemysl Ulman

Přemysl se narodil a vyrůstal v České republice. Po maturitě několik let usiloval o přijetí na studium psychologie na vysoké škole, avšak bezúspěšně. A tak začala jeho mezinárodní cesta. Na začátku devadesátých let žil rok v Německu, později se dostal do Itálie, kde vystudoval filosofii a teologii. Poté se přestěhoval do USA, kde vystudoval obor manželská a rodinná terapie na St. Thomas University v Miami na Floridě a kde jako rodinný terapeut začal v roce 2006 pracovat v rámci jedné neziskové organizace poskytující sociálně terapeutické služby. V roce 2012 se přestěhoval do České republiky, kde pokračoval v profesi rodinného terapeuta a pracoval částečně v soukromé praxi, částečně jako zaměstnanec v sociálně poradenských zařízeních. Kromě toho se také začal věnovat lektorské činnosti.

Od svých studií ve Spojených Státech se jeho profesní zájem zaměřil na post-moderní terapeutické směry, nejvíce na Narativní praxi, která je úzce spojená s myšlenkami sociálního konstrukcionismu. Poté, co se v roce 2012 přestěhoval do České republiky, se blíže seznámil také s myšlenkami kolaborativně-dialogické praxe, kterou v ČR zastupuje skupina Narativ. Myšlenky kolaborativně-dialogické praxe uplatnil v programu “Rodičem navždy”, který s kolegy na východní Moravě nabízeli rodinám zažívajícím konfliktní situace při opatrovnických sporech. Poté, co se v roce 2016 stal členem skupiny Narativ, se aktivně začal zapojovat do vzdělávacích aktivit této organizace. V současnosti je jeden z facilitátorů mezinárodně certifikovaného vzdělávacího programu v kolaborativně-dialogické praxi nazvaném “Možnosti dialogu”. V rámci této organizace se také aktivně účastnil tříletého mezinárodního vzdělávacího projektu multidisciplinární podpory rodin v těžkých situacích.

Materiál ke stažení:

JUDr. Monika Selvičková, Ph.D.

Monika je zapsanou mediátorkou. Jako lektorka a mentorka se zaměřuje na rodinná témata, včetně případových konferencí pro OSPOD, spolupráci s pěstounskými doprovodnými organizacemi a oblast restorativního školství. Je školitelkou problematiky domácího násilí; v práci s konfliktem využívá vedle právnického vzdělání i znalosti získané prací pro PČR. Jejím cílem je rozvoj mezioborové spolupráce.

Témata kulatého stolu:
Domácí násilí a toxické vztahy – co by měl vědět každý… nejen mediátor
→ Mýty domácího násilí (kdo „rozhodně nemůže být násilník“, jak vypadá „typická oběť“ aj.)
→ Různé formy násilí v rodině; toxické vztahy a manipulace, specifika rozchodových situací; druhy domácího násilí
→ Psychické týrání; tiché či „klidné“ týrání; naopak jaký je rozdíl mezi „fackou“ a „fackou“
→ Specifická věrohodnost oběti
→ Co poznám přes děti
→ PČR; OSPOD a případové konference; škola – místo bezpečí
→ Možnosti a limity mediace (resp. restorativních postupů)
→ Nástroje a aplikace (Bright Sky CZ; karta KID); Centrum Locika; „Z lásky nenávist“ aj.

Materiál ke stažení:

Mgr. Hana Hlisnikovská

Karierová poradkyně a psychoterapeutka

Studovala obor Psychosociální vědy a Teologie na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Absolvovala Výcvik v kariérovém poradenství, EKS z.s. Praha a Komplexní psychoterapeutický výcvik „Solution focus“ pro práci v sociální sféře a ve zdravotnictví, Dalet Institut z.s. Olomouc. 

Má profesní zkušenost z komerční, veřejné i neziskové sféry – z oblastí personální řízení (segment IT, elektrotechniky a výroby), sociální práce a vzdělávání (veřejná správa, Mediační a terapeutické centrum, Centrum pro rodinu, dětské domovy, základní a střední školy, doprovázení pěstounských rodin) a koordinace regionálních služeb (komunitní plánování služeb, spolupráce s MAS a MAP).

 Její příspěvek se jmenuje

„Designérem vlastního života“ – O psychoterapii a kariérovém poradenství s inspirací přístupu „Solution Focus“.

Příspěvek mapuje možnosti interdisciplinárního prolínání v práci s dětmi a rodinami v oblastech psychoterapie a kariérového poradenství v přímé praxi a ve vzdělávání. Představí společně využitelné nástroje terapeutického/koučovacího přístupu „Solution Focus“. Informuje o současné nabídce kariérového poradenství ve vzdělávání i ve službách veřejnosti.  

Materiál ke stažení:

Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D.

Vedoucí Mediačního a edukačního centra a Manželských a rodinných poraden v Brně

Od roku 2015 se zabývá interdisciplinární spoluprací a aplikaci tzv. Cochemského modelu při práci s rodinami v rozpadu; od dubna 2019 je u Institute for the Study of Conflict Transformation (ISCT) v USA certifikovanou mediátorkou, od roku 2023 také Fellow of the ISCT a členkou správní rady tamtéž. Pravidelně vede výcviky v mediaci v USA a Evropě (Polsko, Itálie apod.). Je spoluautorkou publikace Interdisciplinární spolupráce v nejlepším zájmu dítěte a dalších publikací a odborných článků v oblasti rodinného práva. Od roku 2016 pomáhá zavádět interdisciplinární spolupráci v různých lokalitách v České republice a pomáhá při zavádění participačních prvků a přístupů při práci různých profesionálů (soudů, OSPOD, pomáhajících profesí, atd.). Vyučuje na několika univerzitách a vysokých školách.

Tel. 731 654 897, E- mail: tinacirbus@gmail.com

Mgr. Robin Brzobohatý, Ph.D.

Mediátor v Mediačních centrech v Brně a Olomouci, zkušební komisař MSp pro zkoušku mediátora

Je českou kontaktní osobou pro komunikaci s mediátorem Evropského parlamentu pro řešení mezinárodních únosů dětí rodiči. Od roku 2005 působí v oblasti sociálně-právním ochrany dětí, mezi lety 2015 a 2020 byl vedoucím mezinárodního mediačního programu na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně. Od roku 2018 je u Institute for the Study of Conflict Transformation (ISCT) v USA certifikovaným mediátorem, roce 2023 byl jmenován Fellow of the ISCT; je spoluautorem několika oceňovaných publikací, včetně Rukověť mediátora, aneb co je nutné znát nejen ke zkouškám mediátora, nebo Interdisciplinární spolupráce v nejlepším zájmu dítěte a dalších kapitol a odborných článků v oblasti rodinného práva. Od roku 2016 pomáhá zavádět interdisciplinární spolupráci v různých lokalitách v České republice a pomáhá při zavádění participačních prvků a přístupů při práci různých profesionálů (soudů, OSPOD, pomáhajících profesí, atd.).

Tel. 608 276 046, E-mail: robin.brzobohaty@gmail.com

Mgr. Jan Valoušek

Jan Valoušek v letech 1999-2004 vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Zkušenosti získal jsem jako právník ve veřejné správě a poté se v advokátní praxi zaměřil na občanské a obchodní právo. Později absolvoval výcvik v mediaci, zkoušku mediátora a stal se zapsaným mediátorem.
V současné době se nejvíce věnuje mediaci se zaměřením na rodinné vztahy. Z tohoto důvodu se zapojil do psychoterapeutického výcviku, aby lépe porozuměl situaci rodin, které procházejí těžkými situacemi.

Tel. 724 263 327, E-mail: jan@justfair.cz

Mgr. Ivan Dubec

Komtur Hradecké komendy starobylého rakouského rytířského řádu Ferdinandus Orden 1561

V letech 2001-2022 sloužil u Městské policie Hradec Králové, nejprve ve výjezdové skupině linky 156, potom jako vedoucí Oddělení prevence kriminality a nakonec v pozici styčného důstojníka pro mezioborovou spolupráci. Problematikou domácího násilí se zabývá od roku 2007, problematikou obětí násilných trestných činů od roku 2011 a za tu dobu mu prošlo rukama více než 120 událostí.

Realizuje přednášky k této problematice pro studenty středních a vysokých škol, mateřská centra a pro seniory. Současně spolupracuje s dalšími členy multidisciplinárního týmu na případovém řešení jednotlivých kauz.

Problematikou domácího násilí a pomoci obětem násilné trestné činnosti se zabývá i mimo svou práci v rámci činnosti Hradecké komendy Ferdinandus Orden 1561. V rámci této činnosti se od samého počátku podílí na realizaci projektu „Právo na život“.

Od roku 2013 se angažuje v pomoci rodinám příslušníků ozbrojených bezpečnostních sborů, kteří v souvislosti se službou utrpí těžké zranění, nebo vážně onemocní. V rámci této činnosti vede projekty českých sekcí rytířských řádů Ferdinandus Orden 1561 a Bayerischer Militär Orden. Tyto projekty mají mezinárodní přesah.

Od roku 2022 pracuje jako vedoucí Oddělení koncepcí a sociální péče v Hradci Králové, kde se vedle sociální práce zabývá i problematikou domácího násilí.

Činnost v expertních pracovních skupinách na území města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje:
→ od roku 2007 člen Interdisciplinárního týmu pro řešení problematiky domácího násilí
→ od roku 2013 člen Multidisciplinárního týmu pro oběti
→ od roku 2010 člen Týmu pro mládež
→ od roku 2010 člen Komise sociálně právní ochrany dětí
→ od roku 2014 člen Multidisciplinárního týmu pro cizince a národnostní menšiny

Mezinárodní ocenění:
→ Kommandeur Ferdinandus Orden 1561
→ Grand kommnadeur Bayerischer Militär Orden

www.ferdinandusordenhk.eu,  www.ferdinandusorden.at

Ing. Veronika Mindlová

Daňová poradkyně č. 4543 se specializací na rodinné právo

Veronika je daňová poradkyně s 15 praxe ve financích  a daních jak v největších mezinárodních konzultačních firmách, tak i jako OSVČ. Vystudovala na Fakultě financí a účetnictví na VŠE v Praze. Kromě běžného daňového poradenství se posledních 10 let specializuje na stanovení rozhodného příjmu pro  výpočet výživného při rozpadu rodiny. Jejími klienty jsou rodiče, advokáti, OSPOD i mediátoři. Pomáhá k dohodě i v rámci mediačního sezení vzdáleným on-line vstupem. Přednáší pro Justiční akademii a soudce. Veronika publikuje v odborných časopisech a školí i pod akreditací Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva vnitra. Usiluje o spravedlivější stanovení výživného s ohledem na potřeby celé rodiny a péči platícího rodiče.

Tel: +420 736 679 182, E-mail: veronika.mindlova@vyzivne.com
www.vyzivne.com

Materiál ke stažení:

Mgr. Vladimír Hambálek

Psychoterapeut, kouč, lektor, mediátor a supervizor, člen AMRP, SPS, EMCC, SSKPT a SAKO

Mgr. Vladimír Hambálek, psychoterapeut, kouč, supervizor pro oblast sociálních služeb, trenér manažerských zručností. Po vysokoškolském studiu sociální práce absolvoval postgraduální vzdělávání v psychoterapii, supervizi a vzdělávání managementu.

Dále se kontinuálně vzdělává v metodách organizačního rozvoje. Je psychoterapeutem akreditovaným Slovenskou psychoterapeutickou společností a supervizorem Asociace supervizorů a sociálních poradců a Asociace manželských a rodinných poradců.

Koučing a supervizi aplikuje v různých organizačních kontextech, individuálně i týmově. Od roku 2003 působí jako trenér manažérských zručností, týmové práce a koučingu. 

Materiál ke stažení:

PhDr. Andrea Matoušková

Ředitelka Probační a mediační služby

V roce 1995 absolvovala Karlovu univerzitu v Praze, obor sociální práce. Po VŠ studiu
začala pracovat na Obvodním soudě pro Prahu 10, a to jako jedna z prvních probačních
úředníků v ČR. Od roku 1995 se podílela na zavádění probace a mediace do české praxe a
později na přípravě vzniku Probační a mediační služby. Od jejího vzniku v roce 2001
pracovala ve Službě v pozicích metodik a později vedoucí oddělení pro koncepční,
analytické a metodické činnosti. Od února 2016 je řádně jmenovanou ředitelkou Probační a
mediační služby.
Svoje zkušenosti z oboru načerpala také během zahraničních studijních pobytů (Kanada,
Velká Británie, Finsko, Norsko, Nizozemí) a získané informace pak využila při své metodické
a koncepční práci, aby je Služba mohla použít v praxi.
Přednáší na FF UK v Praze, je členkou lektorských týmů Probační a mediační služby a
Justiční akademie a zkušební komisařkou mediátorů působící při MSp a České advokátní
komoře.

JUDr. Ing. Ivana Spoustová, Ph.D.

Advokátka

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde obhájením dizertační práce na téma Poměr rodičů k nezletilým dětem se zřetelem na specifika domácího násilí absolvovala i doktorský studijní program.
V současné době pracuje jako advokátka, zaměřuje se na rodinné, trestní a obchodní právo a na
oblast dodržování resp. porušování lidských, zejména dětských práv v naší republice.
Spolupracuje s nevládními organizacemi. Je členkou správní rady ESI – Evropský institut pro
smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. a proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního
násilí, o.p.s. Je členkou Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách při Radě vlády pro rovné
příležitosti žen a mužů od jeho založení v roce 2008.

E-mail: info@akspoustova.cz, spoustovaivana@gmail.com

 

Mgr. Ondřej Bouša

Vedoucí oddělení psychologů UMPOD, Mediátor a dětský
specialista v Mediačním a edukačním centru – CSS Brno

Ondřej Bouša vystudoval psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, kde se následně věnoval výzkumu zejména utváření identity. Nadále s FSS externě spolupracuje jako vyučující. Od roku 2010 pracuje jako psycholog na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, od roku 2016 je zde vedoucím psychologického oddělení. Jeho hlavními odbornými oblastmi jsou mezinárodní adopce a mezinárodní rodiny v konfliktu (mj. případy mezinárodních rodičovských
únosů). V obou oblastech se zaměřuje na interdisciplinární spolupráci a na naplnění participačních práv dětí, včetně přímé práce s dětmi. Vzhledem ke svému zaměření na rodičovské konflikty a jejich dopad na dítě se stal také mediátorem (2013), transformativním mediátorem (2015) a dětským specialistou (2015). Od roku 2018 pracuje též v Mediačním a edukačním centru Brno jako mediátor a dětský specialista – realizuje zapojení dětí do mediací.

 

Doprovodný program

Lukáš Daněk

Keybordista

Je rodákem z Vysokého Mýta a od svých deseti let se věnuje hře na elektronické klávesy. Hraje s širokým repertoárem na soukromých i veřejných akcích. V současné době dokončuje magisterské studium na strojní fakultě Vysokého učení technického v Brně.
V roce 2016 se zúčastnil Národní soutěže ZUŠ pro hru na elektronické klávesové nástroje, při studiu ZUŠ v Litomyšli. Zde se prezentoval třemi skladbami, jednou z nich byla „The Phantom of the Opera“ od Andrewa Lloyda Webbera. Touto skladbou zaujal porotu. Neboť ji dokázal vystavit orchestrální aranžmá s vlastními úpravami, aby zdůraznil autentičnost celé skladby, navíc vytvořil a naprogramoval hlas ženského zpěvu do kláves YAMAHA PSR-S750, čímž vytvořil naprosto unikátní záležitost v ČR.
Jeho repertoár není omezen na určitý hudební styl, zahrnuje hudbu vážnou, klasiku, filmovou, muzikálovou, popovou i rockovou. Na svých koncertech uvádí vlastní hudební aranžmá skladeb, originální podání známých písní a zajímavou zvukovou stavbu, která zahrnuje autentické kytarové vyhrávky, symfonický orchestr s 3D prostorovým vjemy umístění nástrojů i prolnutí smyčcového kvartetu s popovou kapelou.
Jeho hudba je srdcovou záležitostí, kterou se snaží předat víc než jen zážitek, ale i hlubší poselství. Ke své tvorbě používá digitálně pokročilý nástroj Pracovní aranžovací stanici YAMAHA PSR-S750. Tento nástroj kromě rukou aktivně ovládá i oběma nohama. Ale ani klavírní koncertní křídlo pro něho není problém, když už ho elektronika nebaví.

Tel: 739 775 039, E-mail: lukasdanekm@seznam.cz

Slyšet to musíte naživo… I tak si tady můžete pustit malou ochutnávku.