Sledujte nás na Facebooku    info@esi-cz.eu

Srdečně vás zveme již na tradiční 13. ročník Josefského sympozia, organizovaného ESI, o.p.s.
(Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s.)

Lektoři

JUDr. Lenka Šalamoun, PH.D.

Advokátka, mediátorka, lektorka

Doktorát práv v oboru mezinárodní právo získala na PF UK v Praze. Doktorandské absolvovala na VŠE na fakultě mezinárodních vztahů, obor mezinárodní obchodní právo. Je zapsána v seznamu advokátů České advokátní komory a na seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR i v seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti pro rozhodce spotřebitelských sporů. Zastávala funkci ředitelky Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně a ESI, Evropského institutu pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. Od roku 2014 je ve funkci předsedkyně správní rady. Několik let žila ve Křtinách. V roce 2015 se vrátila do Prahy, kde obnovila advokátní praxi a v roce 2016 otevřela Advokátní a mediační kancelář Šalamoun & Partners, která nabízí tuzemským i zahraničním klientům poradenské a mediační služby zaměřené na prevenci a přednostně mimosoudní řešení sporů. Lenka Šalamoun (dřívější příjmení Pavlová) má dlouholeté a praktické zkušenosti s vyjednáváním a mediací sporů tuzemských, mezinárodních, obchodních, civilních, rodinných a spotřebitelských. Aktivně se podílela na přípravě českého zákona o mediaci. Je členkou Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského. Od roku 2015 vede v rámci řádové špitální činnosti Poradnu sv. Apolináře ve spolupráci s VFN 1. LF UK na Klinice adiktologie v Praze. Zúčastnila jsem se řady mezinárodních konferencí v EU i v zámoří. Vyučuje a působí jako odborný poradce, lektorka, supervizor a mentor mediačních a komunikačních dovedností ve vztahu k prevenci a řešení sporů.

 

JUDr. Eva Vaňková, Ph.D.

Advokátka, mediátorka, lektorka

Vystudovala Právnickou fakultu University Karlovy v Praze, kde také obhájila doktorkou práci s tématem Perspektivy mimosoudního řešení rodinných (civilních) sporů v ČR. Pracuje jako samostatný advokát, učí jako externí pedagog na Pardubické Universitě, filosofické fakultě Základy práva a Sociálně právní ochranu dětí, působí jako zapsaný mediátor. Pomáhala zakládat Evropský institut pro smír mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. a nyní je jeho ředitelkou. Je členskou International Academy of Collaborative Professionals (IACP), Global Law Collaborative Council (GCLC). Jako řediteka ESI, o.p.s. zastupuje Českou republiky v Evropean Network for Collaborative Practice. (ENCP). Absolvovala 100 hodinový kurz na mediátora mezinárodních sporů a získala certifikát ATMJ. Účastnila prvního běhu kurzu kolaborativního přístupu v České republice Možnosti dialogu, pořádané skupinou Narativ. Je abolventem kurzů Result koučingu (nyní Neuroleadership podle Davida Rocka). Je žačkou Ing. Davida Grubera (TDP, racionální čtení) a Dragana Vujoviče (Silvova metoda). Působí jako lektor mediace, práva spolupráce, základů práva a nového občanského zákoníku pro různé organizace. Pravidelně vystupuje na konferencích o mediaci, pravidelně se účastní zahraničních konferencí týkajících se mediace a collaboratvie law/practice.

www.akvankova.cz

 

Milena Mikulková

Sociální pedagožka, mediátorka, autorka čtyř knih (Grada publishing), autorka metodik, technik práce s rodinou (židličková metoda) a scénářů krátkých filmů, autorka online diagnostiky SOCIOKLIMA, předsedkyně ESPEDIENTE, z.s.

Materiál ke stažení:

Ing. David gruber

Autor, učitel, školitel, řečník

Nejplodnější a nejčtenější autor svého oboru v zemi, zakladatel důležité vědy „techniky duševní práce“ neboli beneopedie. Beneopedie je odborná disciplína o tom, jak se dobře vzdělávat, úspěšně pracovat, spokojeně žít. Zabývá se rozvojem osobnosti komplexně a systémově.  Zakladatel profese nezávislého lektora v ČR, zakladatel profese multimetodického lektora ve světovém měřítku, zakladatel profese kouče ve
světovém měřítku (více než 15 let před západní průkopnickou knihou o koučinku – J. Whitmore: Koučování), zakladatel a proslavovatel krátkodobých tréninkových kurzů rozvoje osobnosti v naší zemi.

Autor více než 100 klasických knih, e-knih a audioknih, většinou bestsellerů. Jeho knih se již prodalo přes milion a padesát tisíc výtisků. Kupují je i ti, co téměř nečtou. Autor čtyř televizních vzdělávacích seriálů – celkem 34 dílů. Člověk, který udělal z učení zábavu a show, odstranil nechuť a
zdlouhavost při studiu. Člověk, který naučil český národ učit se. Člověk, který zlomil věčné začátečnictví u těch, kdo se učí anglicky, zlomil prokrastinaci obecně. Člověk, který naučil lidi porazit trému a ostych. Člověk, na jehož kurzy do ČR jezdí žáci například z Německa, Švédska, Rakouska, ba až z Austrálie. Učitel národa, který kromě okresů Sokolov a Rakovník byl pozván učit a také učil ve všech okresech naší země. Člověk, jehož žáci jsou dnes rektory, prorektory, univerzitními profesory významnými vědci, primáři a lékaři, známými advokáty, soudci, vynikajícími novináři, ministry a náměstky ministrů, úspěšnými manažery a podnikateli, starosty, poslanci, senátory, obchodníky, IT specialisty, učiteli, psychology, poradci, hvězdami šoubyznysu – a vůbec jde o všechny profese, které pracují hlavou.

On-line kurzy:
Jak zvládnout těžké životní situace v pohodě?
Jak se ubránit manipulaci a řečnickým trikům?
Rychločtení Davida Grubera

 

Mgr. Jan Valoušek

Jan Valoušek v letech 1999-2004 vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Zkušenosti získal jsem jako právník ve veřejné správě a poté se v advokátní praxi zaměřil na občanské a obchodní právo. Později absolvoval výcvik v mediaci, zkoušku mediátora a stal se zapsaným mediátorem.
V současné době se nejvíce věnuje mediaci se zaměřením na rodinné vztahy. Z tohoto důvodu se zapojil do psychoterapeutického výcviku, aby lépe porozuměl situaci rodin, které procházejí těžkými situacemi.

Tel. 724 263 327, E-mail: jan@justfair.cz

Mgr. Hana Hlisnikovská

Karierová poradkyně a psychoterapeutka

Studovala obor Psychosociální vědy a Teologie na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Absolvovala Výcvik v kariérovém poradenství, EKS z.s. Praha a Komplexní psychoterapeutický výcvik „Solution focus“ pro práci v sociální sféře a ve zdravotnictví, Dalet Institut z.s. Olomouc. 

Má profesní zkušenost z komerční, veřejné i neziskové sféry – z oblastí personální řízení (segment IT, elektrotechniky a výroby), sociální práce a vzdělávání (veřejná správa, Mediační a terapeutické centrum, Centrum pro rodinu, dětské domovy, základní a střední školy, doprovázení pěstounských rodin) a koordinace regionálních služeb (komunitní plánování služeb, spolupráce s MAS a MAP).

 Její příspěvek se jmenuje

„Designérem vlastního života“ – O psychoterapii a kariérovém poradenství s inspirací přístupu „Solution Focus“.

Příspěvek mapuje možnosti interdisciplinárního prolínání v práci s dětmi a rodinami v oblastech psychoterapie a kariérového poradenství v přímé praxi a ve vzdělávání. Představí společně využitelné nástroje terapeutického/koučovacího přístupu „Solution Focus“. Informuje o současné nabídce kariérového poradenství ve vzdělávání i ve službách veřejnosti.  

Materiál ke stažení:

Mgr. Ivan Dubec

Komtur Hradecké komendy starobylého rakouského rytířského řádu Ferdinandus Orden 1561

V letech 2001-2022 sloužil u Městské policie Hradec Králové, nejprve ve výjezdové skupině linky 156, potom jako vedoucí Oddělení prevence kriminality a nakonec v pozici styčného důstojníka pro mezioborovou spolupráci. Problematikou domácího násilí se zabývá od roku 2007, problematikou obětí násilných trestných činů od roku 2011 a za tu dobu mu prošlo rukama více než 120 událostí.

Realizuje přednášky k této problematice pro studenty středních a vysokých škol, mateřská centra a pro seniory. Současně spolupracuje s dalšími členy multidisciplinárního týmu na případovém řešení jednotlivých kauz.

Problematikou domácího násilí a pomoci obětem násilné trestné činnosti se zabývá i mimo svou práci v rámci činnosti Hradecké komendy Ferdinandus Orden 1561. V rámci této činnosti se od samého počátku podílí na realizaci projektu „Právo na život“.

Od roku 2013 se angažuje v pomoci rodinám příslušníků ozbrojených bezpečnostních sborů, kteří v souvislosti se službou utrpí těžké zranění, nebo vážně onemocní. V rámci této činnosti vede projekty českých sekcí rytířských řádů Ferdinandus Orden 1561 a Bayerischer Militär Orden. Tyto projekty mají mezinárodní přesah.

Od roku 2022 pracuje jako vedoucí Oddělení koncepcí a sociální péče v Hradci Králové, kde se vedle sociální práce zabývá i problematikou domácího násilí.

Činnost v expertních pracovních skupinách na území města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje:
→ od roku 2007 člen Interdisciplinárního týmu pro řešení problematiky domácího násilí
→ od roku 2013 člen Multidisciplinárního týmu pro oběti
→ od roku 2010 člen Týmu pro mládež
→ od roku 2010 člen Komise sociálně právní ochrany dětí
→ od roku 2014 člen Multidisciplinárního týmu pro cizince a národnostní menšiny

Mezinárodní ocenění:
→ Kommandeur Ferdinandus Orden 1561
→ Grand kommnadeur Bayerischer Militär Orden

www.ferdinandusordenhk.eu,  www.ferdinandusorden.at

Mgr. Vladimír Hambálek

Psychoterapeut, kouč, lektor, mediátor a supervizor, člen AMRP, SPS, EMCC, SSKPT a SAKO

Mgr. Vladimír Hambálek, psychoterapeut, kouč, supervizor pro oblast sociálních služeb, trenér manažerských zručností. Po vysokoškolském studiu sociální práce absolvoval postgraduální vzdělávání v psychoterapii, supervizi a vzdělávání managementu.

Dále se kontinuálně vzdělává v metodách organizačního rozvoje. Je psychoterapeutem akreditovaným Slovenskou psychoterapeutickou společností a supervizorem Asociace supervizorů a sociálních poradců a Asociace manželských a rodinných poradců.

Koučing a supervizi aplikuje v různých organizačních kontextech, individuálně i týmově. Od roku 2003 působí jako trenér manažérských zručností, týmové práce a koučingu. 

Materiál ke stažení:

JUDr. Ing. Ivana Spoustová, Ph.D.

Advokátka

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde obhájením dizertační práce na téma Poměr rodičů k nezletilým dětem se zřetelem na specifika domácího násilí absolvovala i doktorský studijní program.
V současné době pracuje jako advokátka, zaměřuje se na rodinné, trestní a obchodní právo a na
oblast dodržování resp. porušování lidských, zejména dětských práv v naší republice.
Spolupracuje s nevládními organizacemi. Je členkou správní rady ESI – Evropský institut pro
smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. a proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního
násilí, o.p.s. Je členkou Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách při Radě vlády pro rovné
příležitosti žen a mužů od jeho založení v roce 2008.

E-mail: info@akspoustova.cz, spoustovaivana@gmail.com

 

PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.

Psycholožka

Zakladatelka neziskové organizace Národní ústav pro autismus (NAUTIS), z. ú. V organizaci pracuje na pozici metodické ředitelky. Vystudovala klinickou psychologii, je absolventkou psychoterapeutického výcviku SF (Solution Focus).
Věnuje se psychodiagnostice, publikuje a přednáší. Je autorkou monografií Poruchy autistického spektra a Vývojová psychologie.

www.nautis.cz

Mgr. Lenka Bittmannová

Speciální pedagožka

Vystudovala speciální pedagogiku, obor psychopedie, na Univerzitě Karlově a Masarykově univerzitě. Od roku 2005 pracuje v Národním ústavu pro autismus (dříve APLA Praha). Od roku 2014 je zástupkyní ředitelky Speciálně pedagogického centra při Národním ústavu pro autismus, kde pracuje s žáky a studenty s PAS a jejich rodinami. 

V roce 2017 dokončila tříletý terapeutický výcvik v Institutu rodinné terapie Praha v FN Motol (500 hodin), pod vedením MUDr. Brodové, PhDr. Gjuričové a Mgr. Kubičky, v letech 2017-2019 získala 150 hodin výcvikové supervize u PhDr. Šárky Gjuričové. 

Zaměřuje se na:
→ poradenskou činnost
→ nácviky sociálních a komunikačních dovedností u dětí, včetně alternativní komunikace (v roce 2014 absolvovala kurz PECS, Picture Exchange Communication System – Training, v centru Pyramid Educational Consultants v Northamptonu, UK)
→ párovou a rodinnou terapii
→ práci se spolužáky dětí s PAS
→ práci se sourozenci dětí s PAS
→ práci s nadanými dětmi a rozvoj rozumových schopností dětí v předškolním věku (v roce 2017 absolvovala sérii kurzů NTC metody pořádaných Mensou ČR)

Věnuje se také přednáškové a publikační činnosti v oblasti speciálního školství a problematiky PAS.

Je vdaná, má dvě dcery a syna.

www.nautis.cz

Mgr. et Bc. Julius Bittmann

Kognitivně behaviorální terapeut

Psychoterapeutické praxi se věnuje od roku 2010. Vystudoval sociální pedagogiku a učitelství na Karlově univerzitě, od roku 2007 působí v Národním ústavu pro autismus (dříve APLA Praha).

Absolvoval psychoterapeutický kurz kognitivně behaviorální terapie pod vedením prof. Jána Praška. Pracuje s dospělými i dětmi od předškolního věku.

Zaměřuje se na:
→ poradenskou a terapeutickou činnost (úzkosti, deprese, terapie problémového chování, ADHD, PAS, OCD apod.)
→ nácviky sociálních a komunikačních dovedností u dětí i dospělých
→ práci se spolužáky dětí s PAS

Věnuje se také přednáškové a publikační činnosti v oblasti terapií, speciálního školství a problematiky PAS, ADHD, OCD apod.

Je ženatý, má dvě dcery a syna.

www.nautis.cz

Eva Růtová

Mediátorka

Eva je průkopnicí školní a peer-mediace v ČR, je mediátorkou se specializací na školní mediaci, autorkou vzdělávacích programů zaměřených na řešení konfliktních situací (a jejich předcházení) ve školním prostředí, lektorkou mediačních výcviků pro (spolu) pracovníky škol a peer-výcviků pro žáky a také garantkou a lektorkou specializačního vzdělávání ve školní mediaci pro mediátory. Vedle vlastní školně-mediační práce v terénu (zřizovatelé, vedení škol, učitelé, žáci i rodiče) a rozvoji metodologie školní mediace usiluje o to, aby se povědomí o školní mediaci co nejvíce šířilo – pravidelně proto přednáší a publikuje.

V letech 2015–2020 vedla pilotáž programu Mediace ve škole pro Úřad vlády ČR. Je programovou ředitelkou v Restorativní škole, z.s., kde dále školní mediaci rozvíjí a předává své znalosti a zkušenosti prostřednictvím tematických kurzů, komplexních výcviků, supervizí a konzultací.

Oblasti vedení lidí (vzdělávání, personální řízení, rozvoj, péče a podpora) se věnuje více než 20 let. Má zkušenost s vedením týmů, procesním a projektovým řízením. Zaměřuje se na osobní a kariérový rozvoj a nastavování strategií a procesů pro vedení lidí v organizaci s akcentem na její vztahovou kulturu. Má dlouhodobou praxi v koučování a poradenství managementu škol zejména v oblasti rozvoje, podpory a vedení lidí; kromě mediace působí také jako facilitátorka řešitelských workshopů či porad, lektorka a průvodkyně týmů. V Národním pedagogickém institutu se expertně zabývá problematikou předčasných odchodů ze vzdělávání a školním kariérovým poradenstvím. Ve své soukromé psychoterapeutické praxi pracuje s dospělými klienty v obtížných životních situacích.

Více o Evě a její práci na www.linkedin.com/in/eva-rutova/ nebo na  www.skolnimediator.cz.

E-mail: eva.rutova@skolnimediace.cz

Dušana Bieleszova

Mediátorka

Dušana je průkopnicí školské mediácie v SR. Vyštudovala etiku a pedagogikou na UKF v Nitre. V rigoróznom štúdiu na KU v Ružomberku sa venuje téme komunikácie ako nástroja prevencie konfliktov. Pôsobila ako učiteľka v špeciálnej škole, v základnej škole a materskou školou aj na vedúcej pozícii. Odbornú prípravu mediátora absolvovala v roku 2010. Špecializuje sa na školskú mediáciu. Od roku 2012 pomáha implementovať program rovesníckej mediácie 15 školám. Ako lektorka ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave odlektorovala viac ako 800 hodín vzdelávania vedúcich zamestnancov v školstve moduloch funkčného vzdelávania, ktorých súčasťou je aj riešenie konfliktov. Je garantkou a lektorkou špecializovaného kurzu Školská mediácia pre Centrum ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave a Asociáciu mediačných centier Slovenska. Na vzdelávaní učiteľov v oblasti riešenia konfliktov spolupracovala s viac ako 50 školami na Slovensku. Je autorkou 4 monografií a množstva článkov v odborných časopisoch. Od roku 2012 pôsobí vo vydavateľstve Wolters Kluwer, ako odborná redaktorka pre časopisy Manažment školy v praxi, Didaktika a portál direktor.sk.

Více o Dušaně a její práci na www.skolska-mediacia.sk

JUDr. Dana Galbavá

Mediátorka, mentorka, lektorka, supervizorka

Po dlouholetém působení na různých úrovních státní správy se jako přirozený pracovní vývoj vnímala spojit – zdánlivě rozdílné světy – právo, neformální komunikaci, příběhy a svobodu volby.
Díky tomu má již 18 let ve vlastní mediační praxi možnost získávat nesmírně různorodé zkušenosti. Podporovat lidi v náročných životních situacích, s respektem k jejich vlastní cestě pomáhat hledat řešení tam, kde na první pohled nejsou. Výkonem činnosti mediátorky ve svobodném povolání testuje vlastní poznání, hranice a hodnoty. V právu preferuje čitelné smlouvy, srozumitelná pravidla, krásu jednoduchých řešení.
Délkou mediační praxe se řadí mezi první mediátory na Slovensku, kteří tuto činnost souvisle vykonávají jako svou hlavní pracovní náplň. I proto velmi ráda v supervizi a mentoringu postupuje kolegům poznatky ze zodpovědného nastavení poskytovaných mediačních služeb, organizovala mnohé vzdělávací semináře pro výkon profese mediátora. Dlouhodobě ji baví rozvíjet spolupráci s českými mediátory, spoluvytvářela jeho základy. Je autorkou projektu zaměřeného na poradenské možnosti mediace, v oblasti předmanželských, partnerských a generačních vztahů. V rámci obchodní mediace příležitostně spolupracuje se společnostmi lokálního významu, aktuálně zejména ve sporech ohledně nástupnictví v rodinných firmách. V občanských sporech majetkových, pozemkových a dědických se jí s jejich účastníky daří dosahovat 80% úspěšnosti řešení. Subjektivně to připisuje otevřené a jasné komunikaci v bezprostředním okolí i mezi pomáhajícími odborníky, díky čemuž potencionální účastníci sporu již dostatečné povědomí o možnosti mediace mají. Tak v případě potřeby, mohou primárně vyhledávat právě mimosoudní řešení.

Mgr. Zdenka Valeková

Výzkumná a vývojová zaměstnankyně, regionální metodička, expertka při zavádění multidisciplinárního přístupu v praxi, supervizorka, lektorka, speciální pedagožka, učitelka

Po absolvování studia na UMB v Banské Bystrici pracovala jako učitelka, později jako vedoucí metodického sdružení. Po studiu na Pedagogické fakultě UK v Bratislavě pracovala jako speciální pedagog na základní škole a v zařízení poradenství a prevence.
Od roku 2019 na pozici interní expert pro multidisciplinární přístup v praxi pro Výzkumný ústav dětské psychologie a patopsychologie spolupracovala při tvorbě odborných postupů se zaměřením na témata vývojové poruchy učení, děti s odlišným mateřským jazykem, děti s mentálním postižením v edukačním a poradenském procese.
Působí jako odborný garant v mezinárodní vzdělávací instituci zabývající se vzděláváním dětí Slováků žijících v zahraničí.
V současnosti pracuje v Národním institutu vzdělávání a mládeže jako regionální metodik pro Žilinský kraj se zaměřením na implementaci podpůrných opatření pro děti a žáky v mateřských, základních a středních školách.

Příspěvky na odborných akcích a konferencích:
Multidisciplinární přístup v identifikaci inkluzivních potřeb dětí a žáků se specifickými výchovně-vzdělávacími potřebami:
http://www.multidisciplinarity-new.ofirme.sk/multidisciplinarny-pristup-v-identifikaci

Co chtějí vědět rodiče dětí s poruchami učení nebo skrze jaké okno se díváme?
https://www.edupointzilina.sk/l/co-chcu-vedet-rodice-s-poruchami-ucenia/

Žák se specifickými poruchami učení v procesu inkluze v běžné základní škole
Mezinárodní konference „Dítě v ohrožení… aby pomoc přišla včas!“
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2019/10/POZVANKA-DVO-2019-1.03.pdf

Inovace v systému VPaP
Online studentská konference 3X KAM
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2020/10/3xKam-v1.02.pdf

Dítě v centru odborné pozornosti
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2021/05/DCP_2020-3-fix.pdf

Dobrá praxe a multidisciplinární přístup pro odborné a pedagogické zaměstnance
https://youtu.be/UEbZ8uO95Ks?si=Xn_7j_EnpQgzujAE
Kontakt: supervizia.in@gmail.com
zdenka.valekova@nivam.sk

PhDr. Bc. Ernest Kováč, Ph.D., MBA, LLM

Mediátor

Je absolventem Univerzity Komenského v Bratislavě a Vysoké školy zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Bratislavě. Od roku 2007 působí jako mediátor zapsaný v Seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti SR. V současnosti je ředitelem Institutu mediace a mimosoudního řešení sporů a místopředsedou Asociace mediátorů Slovenska. Mimo jiných vzdělávacích aktivit je garantem a lektorem mnohých akreditovaných vzdělávacích programů. Ve své specializaci se věnuje komunikaci, řešení a zvládnutí konfliktních situací, vyjednávání, koučování. Svoje odborné znalosti využívá i při vedení manažerských skupin, teambuildingových setkání a SWOT analýzy společnosti. Působí jako vysokoškolský pedagog na Univerzitě Komenského v Bratislavě, Vysoké škole zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Bratislavě. Na Akademii Policejného zboru SR vzdělává příslušníky policejního sboru v oblasti zvládání stresu, psychologii konfliktů a zvládání náročných situací. Je autorem mnohých odborných článků. Vydal odbornou publikaci Lektorské a komunikační zručnosti a vědeckou monografii Mediace-rodina-legislativa. Svoje poznatky předává na odborných, vědeckých fórech na Slovensku, ale i v zahraničí.

Mobil: +421 905 661 273
Email: ernest.kovac@gmail.com