Sledujte nás na Facebooku    info@esi-cz.eu

Srdečně vás zveme již na tradiční 13. ročník Josefského sympozia, organizovaného ESI, o.p.s.
(Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s.)

hlavní partneři

Stálá konference českého práva

Konferenční projekt Stálé konference českého práva (SKČP) je koncipován jako velká série celostátních akcí právnického stavu (Pražské právnické jaro a Pražský právnický podzim), jejímž smyslem je vytvořit pravidelnou platformu pro pracovní a společenská setkávání právníků bez ohledu na hranice právnických profesí. Důležitým cílem Stálé konference českého práva je vytváření pozitivní atmosféry hrdosti na příslušnost k právnickému stavu. Výsledkem odborných akcí tvořících podstatnou část konferenčního programu je formování významných doktrinárních názorů právní filozofie, teorie, legislativy a praxe a jejich publikace na úrovni odborné i obecné.

Nakladatelství SKČP vydává odbornou právnickou literaturu. Vydavatelství SKČP vydává časopis Rodina / odborný měsíčník o rodině ze všech stran, který přináší názory, komentáře a analýzy z oblasti práva, psychologie, sociologie, školství, ekonomie, lékařství a dalších odvětví, která mají vztah k rodině a jejím členům, rozhovory s významnými osobnostmi, komentovanou judikaturu rodinného práva, aktuality legislativních úprav a koncepčních iniciativ, zajímavosti a novinky z jednotlivých oborů a mnoho dalších odborných článků a témat. Časopis je určen odborné veřejnosti zabývající se tématy rodiny ve všech situacích, od harmonických přes náročné až po krizové. Obsah je tvořen ve spolupráci s renomovanými odborníky dotčených oblastí – soudci, advokáty, ekonomy, psychology, mediátory, sociology, odborníky veřejné správy, poradci rodinných financí i rodinného podnikání, lékaři i učiteli. Svým interdisciplinárním zaměřením nabídne souhrnný přehled aktuálních témat, otázek, koncepčních iniciativ a legislativních změn.  

Iveco Czech Republic, a.s.

Iveco Czech Republic, a.s.je tradičním hlavním finančním partnerem. V rámci posledního, devátého ročníku Josefského sympozia 2018 se zástupci firmy zapojili aktivně také do odborné debaty.

Iveco Czech Republic, a.s. je jedna z nejúspěšnějších firem českého průmyslu a jeden za našich předních výrobců v automobilovém průmyslu. Jedná se o firmu s více než 120letou tradicí kvalitní řemeslné práce, která od výroby automobilů přešla na speciální vývoj a výrobu autobusů. Dříve pod značkou Karosa, dnes pod značkou IVECO BUS.

Iveco Czech Republic, a.s.  představuje 89 let výroby meziměstských a turistických autobusů. Celkem se ve Vysokém Mýtě vyrobilo přes 130 000 autobusů, které jezdí ve více než 30 zemích světa, neboť 93 % výroby odchází na export. Nejúspěšnějším modelem je typ Crossway.

Iveco Czech Republic, a.s.  navrhuje, vyrábí a prodává široký sortiment vozidel hromadné dopravy, které splňují nejnáročnější požadavky dopravců veřejných i soukromých. Firma navázala a rozvíjí věhlas české konstruktérské tradice.

V loňském roce autobus zapůjčený společností Iveco Czech Republic, a.s. dovezl do Křtin na Josefské sympozium žáky, studenty, učitele a rodiče z Východních Čech.

http://www.ivecocr.cz

Asociace mediátorů Slovenska (AMS)

Asociace mediátorů Slovenska () vznikla na základě zkušeností s mimosoudním řešením sporů v Občanském sdružení PDCS a ARK a v Mediačné společnosti, s.r.o. . Asociace mediátorů Slovenska neboli AMS se hlásí k myšlence prosazování mimosoudního řešení sporů, zejména ve formě mediace a upřednostňuje dobrovolné, kontrolované a neutrální řešení konfliktů za pomoci třetí strany (mediátora). AMS pomáhá prosazovat upřednostňování mimosoudního řešení sporů před řešením sporů autoritativním rozhodnutím, použitím násilí nebo naopak neřešením konfliktu a pasivním postojem stran. AMS se hlásí k myšlence hledat řešení, které mohou vést k výslednému stavu výhra – výhra. AMS si klade za cíl informovat veřejnost a šířit osvětu a alternativních způsobech řešení sporů (ADR), o mediačních službách a možnostech řešení ve specifických případech. AMS poskytuje poradenství o možnostech řešení sporů. AMS je základnou pro výměnu zkušeností s poskytováním mediačních služeb a pro získávání kontaktů se zahraničními mediátory a vzdělávacími organizacemi. AMS je partnerem při přípravě a přijímání legislativních návrhů na regionální i státní úrovni. AMS nabízí svým členům možnosti dalšího odborného vzdělávání a supervize mediace v rámci Slovenské republiky, organizuje výcvikové programy a buduje systém certifikace mediátorů a akreditace vzdělávacích institucí v oblasti mimosoudního řešení sporů na Slovensku.
AMS sdružuje lidi, kteří pracují jako mediátoři, facilitátoři nebo negociátoři a využívají metod alternativního řešení sporů (ADR) ve své profesionální činnosti nebo mediační přístup podporují.

AMS Sdružuje více forem mediačních oblastí – mediaci obchodní, školní, rodinnou, komunitní a další. Podmínkou členství v AMS je absolvování odborného vzdělání, kurzu, tréninku v mediaci, a to pod vedením akreditovaného odborníka v oblasti mediace.

www.amssk.sk

Akadamie řemesel

„Řemeslo má a bude mít zlaté dno!“.

Nové logo a nový název školy – Akademie řemesel Praha – odráží snahu školy o zajištění vysoké kvality řemeslného vzdělávání a stoprocentní uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

Akademie řemesel Praha – Střední škola technická v Praze 4 na Zeleném pruhu nabízí technické vzdělání v oborech zaměřených na stavebnictví, strojírenství, elektrotechniku a služby. Kromě kvalitní výuky potřebných teoretických znalostí škola klade důraz na získání náležitých odborných kompetencí využitelných v profesním životě. Škola realizuje praktické vyučování v moderně vybavených dílnách a výukových polygonech včetně zajištění odborného výcviku v reálném prostředí spolupracujících firem.

V budově školy se nachází autoškola a svářečská škola, které slouží žákům k získání řidičského oprávnění a oborově zaměřených svářecích kurzů. Během studia mohou žáci získat Certifikát ECDL. Čerstvým absolventům elektrotechnických oborů je následně školou nabídnuto za výhodných podmínek školení a přezkoušení Vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Pro absolventy a veřejnost škola nabízí v rámci zvyšování odborného vzdělání denní i dálkovou formu zkráceného a nástavbového studia a řadu rekvalifikačních kurzů, kde si lze rozšířit dosažené vzdělání o další výuční list v jiném oboru vzdělání či maturitu.

Pro žáky je zajištěno kvalitní vzdělávání a pro mimopražské žáky ubytování v domově mládeže. O zdraví žáků pečuje praktický lékař a stomatolog přímo v budově školy. Školní poradenské pracoviště nabízí žákům i jejich rodinám pomocnou ruku při řešení výchovných problémů. Směrem k žákům a rodičovské veřejnosti je na škole zaměřena pomoc školního psychologa a etopeda.

www.zelenypruh.cz

Vědomí právníci

Česká asociace právniček – člen Evropské organizace právniček (EWLA)

Advokátní a mediační kancelář Šalamoun a Partners, Praha

Advokátní kancelář JUDr. Evy Vaňkové, Ph.D., Vysoké Mýto

Střední integrovaná škola technická Vysoké Mýto