Sledujte nás na Facebooku    info@esi-cz.eu

Srdečně vás zveme již na tradiční 13. ročník Josefského sympozia, organizovaného ESI, o.p.s.
(Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s.)

Co znamená Sympozium?

Sympozium je slovo řeckého původu označující odborné a otevřené debatování. Představuje vzájemný dialog v přátelské a uvolněné atmosféře o tématech vážných a důležitých.

Josefské sympozium pomáhá otevírat aktuální témata. Vytváří prostor pro výměnu názorů, postojů, nápadů a myšlenek. Josefské sympozium přináší neobvyklá a nečekaná setkávání a vede napříč generacemi ke vzájemnému sdílení, dialogu, respektu a úctě jednoho k druhému. Snaží se připomínat a uchovávat tradice národa. Josefské sympozium je mezigenerační rokování o tradicích, současnosti a budoucnosti. Propojuje komunikační a mediační dovednosti, zkušenosti a nečekané podněty s kreativitou, důvěrou a neotřelými nápady.

Josefské sympozium i nadále zůstává školou mediace v mezigeneračním dialogu. Mediace oživuje komunikaci tam, kde pro konflikt se lidé přestali mezi sebou bavit a ztratili k sobě důvěru. Mediace je proces dialogu. Pomáhá ozdravovat mezilidské vztahy. 

„Když mluvíme, tak opakujeme to, co už víme.
Když posloucháme, tak máme příležitost dozvědět se něco nového.“ –  Jeho svatost Dalajláma

Program Josefského sympozia 2024

Zámek Křtiny (Městys Křtiny 25 km severně od Brna, 9 km od Macochy)

21. – 24. 3. 2024

Čtvrtek 21. 3. 2024

13:00 – 14:00 | Registrace a ubytování účastníků

13:30 – 14:00 | Zahájení Josefského sympozia 2024

14:00 – 17:00 | Řešení sporů ve školách a ve školním prostředí
Představení školní mediace s panelovou diskuzí – Mgr. Eva Růtová, ČR a Mgr. Dušana Bieleszová, Slovensko a jejich hosté.

V tomto úvodním odpoledním bloku Josefského sympozia 2024 bude příležitost seznámit se se školní mediací: s jejími principy, podmínkami a možnostmi uplatnění. A to pohledem dlouhodobých zkušeností se školní mediací nejen v České republice a na Slovensku.

Představení školní mediace s uvedením praktických tipů povedou dvě zkušené a na slovo vzaté odbornice na tuto tématiku. Seznámí Vás mj. s tím, jaké předpoklady a kompetence jsou pro výkon profese školního mediátora potřeba a proč je školní mediace samostatnou mediační disciplínou. V navazující panelové diskuzi nabídnou odpovědi na konkrétní dotazy účastníků a účastnic.

Eva Růtová (ČR) www.skolnimediace.cz a Dušana Bieleszová (SK) www.skolska-mediacia.sk se ve svých zemích dlouhodobě věnují rozvoji školní mediace; pracují s učiteli, managementem škol i žáky, garantují a vedou specializační vzdělávání ve školní mediaci pro mediátory a usilují o to, aby se povědomí o školní mediaci v její kvalitní podobě dostávalo do širokého povědomí nejen škol, ale i mediační obce.

17:00 – 18:00 | Etika supervize – Kulatý stůl
Moderují JUDr. Dana Galbavá, Slovensko a JUDr. Eva Vaňková, Ph.D., ČR

18:00 – 18:30 |Praktická mediace
Autogramiáda nově vyšlé publikace Radky Medkové – Praktická mediace

19:00 – 22:00 | Neformální večeře účastníků – Hostinec U Farlíků

Pátek 22. 3. 2024

08:00 – 09:00 | Snídaně pro ubytované

08:00 – 09:30 | Registrace a ubytování účastníků 

09:00 – 09:30 | Zahájení 2. dne JS 2024 a úvod do témat
 
JUDr. Lenka Šalamoun, Ph.D., JUDr. Eva Vaňková, Ph.D., JUDr. Beata Swanová, SK

09:30 – 12:30 | Rodiny a děti se speciálními potřebami (autismus, asperger, mentální retardace a další zdravotní znevýhodnění)

V tomto dopoledním bloku druhého dne Josefského sympozia 2024 bude příležitost pro odborníky i laiky dozvědět se více o potřebách, nárocích a specifických požadavcích v rodinách s dětmi se speciálními potřebami.

Úvodní povídání o poruchách autistického spektra (PAS)
PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D. je psycholožka zabývající se vývojovou psychologií dítěte specializující se na děti s poruchami autistického spektra, autorka mnoha odborných publikací.

Beseda se spolužáky jako nástroj inkluze žáka s PAS do školního kolektivu
Mgr. Július Bittmann je kognitivně behaviorální terapeut. Zaměřuje se na poradenskou a terapeutickou činnost cílenou na úzkosti, deprese a věnuje se terapii problémového chování a dětem s ADHD, PAS nebo OCD/obsedantně kompulsivní poruchou.

Děti s PAS a možnosti jejich zapojení do vzdělání – podpůrná opatření v praxi
Mgr. Lenka Bittmannová je zástupkyně ředitelky Speciálně pedagogického centra při Národním ústavu pro autismus. Věnuje se práci s žáky a studenty s PAS/ poruchy autistického spektra a jejich rodinami.

Nový pohled na podporu dětí a žáků ve školním a poradenském systému na Slovensku
Mgr. Zdenka Valeková je výzkumná a vývojová zaměstnankyně, regionální metodička, expertka při zavádění multidisciplinárního přístupu v praxi, supervizorka, lektorka, speciální pedagožka.

Terapeutické rodičovství – představení studentského webového portálu pro potřeby pěstounských rodin s radami, jak přistupovat k dětem s ranými traumaty z původní biologické rodiny – Mgr. Lucie Hájková a studenti UPCE

Možnosti zapojení dětí se speciálními potřebami do školního vzdělávání

13:00 – 14:00 | Společný oběd účastníků 

14:00 – 17:30 | Řešení těžkostí v rodinách s rodinou a školou
Špitální přístup při řešení složitých, životních situací 
Sdílení zkušeností Centra sv. Basila
Mgr. Ivan Dubec, ČR,  JUDr. Lenka Šalamoun, Ph.D., ČR

V tomto odpoledním bloku druhého dne Josefského sympozia 2024 zástupci starobylých, špitálních řádů představí možnosti a uplatnění soudobé špitální práce zaměřené na řešení složitých životních situací jednotlivců a rodin, často v kombinaci s různými zdravotními a sociálními handicapy a patologiemi včetně kriminality, zadluženosti a chudoby.

Na praktických příkladech budou představeny různé přístupy a metody interdisciplinární a komplementární praxe propojující soukromoprávní služby poskytované s veřejnou službou, zejména v oblasti sociální práce, event. s rozhodovací praxí soudů – civilních i trestních, a to včetně řešení případů dotýkajících se problémů mezi rodiči a školou

Přínosem tohoto bloku bude účast a možnost živého rozhovoru s klienty Centra sv. Basila. 

18:30 – 19:30/24:00 | SLAVNOSTNÍ SPOLEČENSKÝ VEČER JS 2024
Tradiční vystoupení žáků ZUŠ F. B. Ševčíka Jedovnice

Vrcholem druhého dne Josefského sympozia 2024 bude tradiční společenský večer. Podobně jako v předchozích ročnících zahájený vystoupením nejlepších žáků ZUŠ Jedovnice pod vedením jejich učitelů a jejich učitelů.

21:00 – 22:30 | PH+
Petr Kroščen (klávesy)
Helena Bucháčová (zpěv)

Pro společenský večer žádáme obléci večerní společenský oděv. Pro dámy je vhodná velká večerní, pro pány oblek. 

Sobota 23. 3. 2024

PERVIZE NEJEN V MEDIACI
Aneb kam jsme došli od minulého supervizního setkání?

08:00 – 09:00 | Snídaně pro ubytované

08:00 – 09:30 | Registrace účastníků sobotního programu

Ve spolupráci s místním sdružením dobrovolných hasičů připravujeme pro děti zábavné a vzdělávací dopoledne s příležitostí ověřit si své fyzické dovednosti a zdatnost.

09:00 – 10:15| Projekt HRDINOVÉ a DĚTI
Představení jedinečného, ročního pilotního osvětově-vzdělávacího programu založeného na interaktivní spolupráci vybrané školní třídy základní školy s ozbrojenými vojáky a složkami záchranného systému (státní a městská policie a hasiči). Představí jeho zakladatelka a vedoucí projektového týmu Mgr. Nikola Joštová

10:45 – 12:15 | Supervize pro mediátory a další justiční/pomáhající profese
Praktický workshop s nácvikem dovedností – Mgr. Vladimír Hambálek

12:30 – 13:30 | SPOLEČNÝ OBĚD ÚČASTNÍKŮ 

13:50 – 16:30 | Arboretum Křtiny – komentovaná prohlídka aneb pokračování diskuze na čerstvém vzduchu

16:30 – 17:30 | Kaple sv. Lazara – setkání a společná modlitba příznivců Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského 

17:30 – 18:00 | Zakončení Josefského sympozia 2024
VIZE JOSEFSKÉHO SYMPOZIA  2025

Neděle 24. 3. 2024

Doprovodný fakultativní program

10:30 | Mše svatá u příležitosti Květné neděle

Příležitost k poznání krás Moravského krasu a jižní Moravy

Lze dle dohody zajistit komentovanou prohlídku kostela včetně varhan a Kaple sv. Lazara, poplatek pro potřeby kostela.

Změna programu vyhrazena.